Tytuł Zakup i dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce"
Numer OA.271.2.2015
Data wydania 2015-02-04

                                                                                                                    Hajnówka, dnia 2015-02-04

 

 

Numer sprawy: OA.271.2.2015

 

 

               

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

"Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego dla Starsotwa Powiatowego w Hajnówce"

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

-    Wzór umowy (dostawa paliwa, dostawa materiałów)

-    Formularz oferty

 

 

 

sporz. DR

2015-02-02

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I.       Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

 

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II.        Przedmiot zamówienia.

1.       Przedmiotem zamówienia jest:

"Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego dla Starsotwa Powiatowego w Hajnówce"

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapyatnia ofertowego jest:

Część I - Zakup i dostawa meteriałow biurowych do Starsotwa Powiatowego w Hajnówce według załacznia Nr 3 do Warunków zamówienia.

Właściwie wycenione Arkusze Wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.

Wykazane w Arkuszu Wyceny materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1 w Hajnówce.

Wykonawca składa ofertę na wszytskie pozycje wymienione w Arkuszu wyceny z zachowniem cen na czas realizacji umowy.

Część II - Zakup i dostawa  materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek zgodnie z załącznikiem Nr 4 do warunków zamówienia.

Właściwie wycenione Arkusze Wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.

Wykazane w Arkuszach Wycen materiały eksploracyjne do drukarek i kserokopiarek zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1 w Hajnówce.

Zamawiający dopuszcza dostawy zamienników (fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych).

 

Wykonawca składa ofertę na wszytskie pozycje wymienione w Arkuszu wyceny z zachowniem cen na czas realizacji umowy.

Część III - Bezgotówkowy zakup  paliwa zgodnie z załącznikiem Nr 5  do Warunków zamówienia. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Przewidywany max. Zakup paliwa w formie tankowania samochodu służbowego wyniesie do 2500 litrów oleju napędowego w okresie obowiązywania umowy.

3.      Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest: Pan Samuel Szymaniuk – pokój nr 22, I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 33 71 w zakresie Części I i Części III przemiotu zamówienia.

Pan Michał Kondratiuk – pokój nr 7, parter budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w zakresie Części II przedmiotu zamówienia.

 

III.    Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1.      W przypadku Części I i Części II przedmiotu zamówienia – dostawa w terminie 10 dni od daty podpisania umowy .

2.      W przypadku Części III przedmiotu zamówienia – dostawa paliwa odbywać się będzie sukcesywnie w formie doraźnych tankowań przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy na stacjach wybranego Wykonawcy. Miejscem realizacji dostawy będą stajcje paliw Wykonawcy zlokalizowane w Hajnówce i na terenie Polski.

 

IV.    Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.      Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a) Wykonawca wraz zofertą przedkłada aktualny odpis z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

b) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada poświadczoną za zgodność kserokopię koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

c) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (na zalączonym formularzu)

2.      Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.

3.      Wybór oferty nastąpi w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.

4.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

5.      W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

6.      Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

 

V.      Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

VI.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

2. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

3.                       Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiat.hajnowka.pl), obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.

4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena -100%

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę i odpowiadająca warunkom zamówienia.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę – bezgotókwy zakup paliwa obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

 

VII.  Oferta powinna zawierać:

1.      Wypełniony „Formularz oferty”

2.      Arkusz wyceny (Zał. Nr 3 do WZ, Zał. Nr 4 do WZ, Zał. Nr 5 do WZ)

3.      Parafowany wzór umowy

4.      Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

5.      Oświadczenie dotyczące jakści paliwa

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

     Oferty należy złożyć do dnia 12.02.2015 do godz. 10:00

1.  Osobiście w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. Nr 19 (sekretariat) w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać :

Nazwę i adres Wykonawcy oraz: "Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego dla Starsotwa Powiatowego w Hajnówce"

2.   Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

3. Drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego dla Starsotwa Powiatowego w Hajnówce" Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

 

IX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

        Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków zamówienia.

           

X.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:     

     Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części zamówienia:

     Część I – Zakup i dostawa meteriałów biurowych – w/g Arkusza wyceny

     Część II – Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokpiarek – w/g Arkusza wyceny

     Część III – Bezgotókowy zakup paliwa do samochodu służbowego  – w/g Arkusza wyceny

 

XI.    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

     1. Nie zostanie złożona żadna oferta.

     2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

XII.    Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1.  Druk „Formularz oferty” –  zał. Nr 1 do WZ

2.  Wzór umowy – (dostawa materiałów, dostawa paliwa) –  zał. Nr 2 do WZ

                                                             

                             

Sekretarz Powiatu

Maria Owerczuk

….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

Hajnówka, dnia 4 lutego 2015r.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Rola Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2015-02-04

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-02-04