Zamówienie Nr 36122 - 2011 z dnia 2011-03-04 - Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B

Tytuł Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B
Numer 36122 - 2011
Data wydania 2011-03-04

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 36301-2011 z dnia 2011-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej tj. Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B. Zamawiający...
Termin składania ofert: 2011-02-18

 

Hajnówka: Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B
Numer ogłoszenia: 36122 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36301 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW ,przedmiarze robót i obejmuje on: 1) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775B w Kleszczelach na odcinku o długości 2,3277 km poprzez: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 2,3277 km,, - Wykonanie rozbiórki istniejących elementów ulicy, - Wykonanie robót ziemnych, - Budowę chodników i wjazdów bramowych, - Wykonanie podbudowy, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna i wiążąca) na odcinku długości 0,60515 km - Wykonanie nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia na odcinku długości 1,7195 km, - Wykonanie robót innych obejmujących miedzi innymi regulacje studzienek telefonicznych, wodociągowych itp. Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o .o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 971662,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 775126,98

  • Oferta z najniższą ceną: 775126,98 / Oferta z najwyższą ceną: 830280,56

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-03-04