Zamówienie Nr z dnia 2013-05-04 - Zapytanie ofertowe nr 3/2013na realizację usługi szkoleniowej z zakresu mediacji i negocjacji w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 3/2013 na realizację usługi szkoleniowej z zakresu mediacji i negocjacji w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wydania 2013-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2013

na realizację usługi szkoleniowej z zakresu mediacji i negocjacji

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Oferent przygotowuje i realizuje szkolenie:

Warsztaty z mediacji i negocjacji – rozwiązywanie trudnych, krytycznych sytuacji dla członków platformy współpracy.

Temat warsztatów ma dotyczyć rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji między potrzebami człowieka a potrzebami przyrody, w tym m. in. przygotowanie do negocjacji, style negocjacyjne, stanowiska i interesy negocjacyjne, elementy procesu negocjacyjnego, popularne techniki negocjacyjne, negocjacje z trudnym partnerem, obrona przed nieuczciwymi chwytami w negocjacjach, asertywność.

a) Ilość uczestników: do 25 osób (ostateczna liczba zostanie uzgodniona w trakcie)

b) Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, łącznie 16 godzin szkolenia (1 godz. = 45 min)

c) W ramach usługi Wykonawca przygotuje 1 zestaw materiałów szkoleniowych, który przekaże Zamawiającemu minimum 3 dni przed szkoleniem do powielenia dla wszystkich członków szkolenia.

d) Wstępny termin szkolenia: 20-21.05.2013 r.

e) Miejsce szkolenia: region Puszczy Białowieskiej (dokładne miejsce zostanie ustalone przez Zamawiającego)

f) Uczestnikami szkolenia będą członkowie Rady Programowej Platformy Dialogu i Współpracy utworzonej w ramach projektu, zrzeszającej m.in. przedstawicieli samorządu, instytucji naukowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, pracowników organizacyjnych lasów państwowych.


 

Naboru uczestników na szkolenia dokonuje Zamawiający.

Termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego.

Sale szkoleniowe, catering, obiad oraz nocleg dla uczestników szkolenia i wykładowcy zapewnia Zamawiający.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera.

IV. Wymagania wobec oferenta:

W ofercie należy powołać się na numer zapytania ofertowego.

Złożona oferta musi zawierać:

- Plan szkolenia zawierający konkretne tematy

- Opis metodyki przeprowadzania szkoleń

- Cenę brutto szkolenia

Podana cena powinna obejmować: przeprowadzenie szkolenia, opracowanie merytoryczne, wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz opracowanie i zebranie kwestionariuszy ewaluacyjnych badających stan wiedzy/kompetencji/umiejętności uczestników szkoleń przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia.

- Informację na temat doświadczenia trenera dedykowanego do szkolenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu odpowiadającego ofercie

 

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena brutto szkolenia – 100 %


 

Wszystkie koszty nie wymienione w tym zapytaniu ofertowym muszę zostać pokryte przez Oferenta lub zawarte w cenie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia zapytania lub nieprzyjęcia

żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Warunki płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.


 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 11 maja 2013 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk, tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-04