Zamówienie Nr 99387 - 2013 z dnia 2013-06-04 - Hajnówka: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 99387 - 2013
Data wydania 2013-06-04

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Hajnówka: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer ogłoszenia: 99387 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej podczas spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajem sali konferencyjnej na potrzeby 10 spotkań Rady Programowej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej I. W okresie realizacji projektu planowanych jest 10 spotkań Rady Programowej, która liczy 25 członków. Piątek: przyjazd członków Rady w godzinach popołudniowych, kolacja, nocleg. Sobota -Spotkania Rady Programowej -śniadanie, całodzienna przerwa kawowa, obiad . II.W trakcie pobytu członków Rady Programowej Wykonawca zgodnie z podanym harmonogramem zapewni: 1.Noclegi w pokojach jednoosobowych z łazienkami lub w pokojach dwuosobowych z łazienkami do pojedynczego wykorzystania (Wykonawca ma obowiązek zapewnić nocleg każdej osobie w odrębnym pokoju). 2.Posiłki w restauracji na terenie hotelu: kolacja, śniadanie, obiad, przerwa kawowa (całodzienna, uzupełniany serwis konferencyjny) 3.Sala konferencyjna - czas wykorzystania sali od godz. 8.00 do godz. 15.00, wielkość sali min. 40 m²: -wyposażenie sali konferencyjnej sprzęt multimedialny, laptop, flipchart z arkuszami papieru i pisakami, projektor multimedialny, ekran, klimatyzacja, odpowiednie oświetlenie i możliwość zaciemnienia dla potrzeb prowadzenia prezentacji, -ustawienie w sali: ustawienie konferencyjne lub w kształcie litery U z krzesłami i stolikami, -pomoc osoby technicznej na wypadek zaistnienia potrzeby. 4.Wykonawca zagwarantuje pomieszczenie, w którym zostaną złożone bagaże uczestników szkoleń na okres od zakończenia ostatniej doby hotelowej do momentu zakończenia szkolenia. 5.Parking dla 25 pojazdów od momentu zakwaterowania do zakończenia spotkania. III.Wykonawca zapewni na potrzeby organizowanych szkoleń następujące wyżywienie: 1.Śniadanie w formie bufetu (tzw. stół szwedzki) składające się co najmniej z: pieczywa jasnego i ciemnego, jogurtów, słodkich bułeczek, półmiska wędlin (co najmniej 4 rodzaje), jaj, serów żółtych i białych, dżemu, miodu, mleka, płatków śniadaniowych, 1 dania na gorąco, kawy, herbaty, masła, cytryny, mleczka, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, owoców, soków owocowych (co najmniej 2 rodzaje), warzyw ( co najmniej 3 rodzaje). 2.Obiad składający się z: zupy, gorącego dania drugiego (min. 3 składniki), deseru (ciasto lub mus lub torcik), kawy, herbaty, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, soku owocowego. 3.Kolację w formie bufetu (tzw. stół szwedzki) składającej się co najmniej z: pieczywa jasnego i ciemnego, wędliny (3 rodzaje), sera żółtego, 1 dania na gorąco, warzyw (co najmniej 3 rodzaje), kawy, herbaty, masła, cytryny, mleczka, wody mineralnej niegazowanej i gazowanej, soku owocowego (co najmniej dwa rodzaje), sałatki, kawy, herbaty. 4.Przerwy kawowe (całodzienny, uzupełniany serwis konferencyjny) składające się z: kawy, herbaty, cytryny, cukru, mleczka do kawy, soku owocowego (co najmniej dwa rodzaje), 2 rodzaje ciast oraz ciastka (3 rodzaje), 3 rodzaje owoców IV. Świadczenie usług noclegowo - żywieniowych oraz wynajmu sali konferencyjnej będzie odbywało się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka pok. 4 (parter) Wydział Promocji i Rozwoju.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka pok. 19 (Ipiętro) sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-06-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-06-04