Zamówienie Nr 189428 - 2014 z dnia 2014-06-04 - Hajnówka: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza oraz filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotną emisję filmu w telewizji regionalnej realizowanej w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

Tytuł Hajnówka: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza oraz filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotną emisję filmu w telewizji regionalnej realizowanej w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
Numer 189428 - 2014
Data wydania 2014-06-04

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 189428-2014 z dnia 2014-06-04 r. Ogłoszenie o konkursie - Hajnówka
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu na rzecz Zamawiającego projektu scenariusza stworzonego na podstawie: a) opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmującego opis wymagań, informacji które powinny został...
Termin składania ofert: 2014-06-12


Numer ogłoszenia: 196742 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189428 - 2014 data 04.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, fax. 085 6824220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2).
 • W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: Dostępny do dnia 12.06.2014, godzina 12:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, Wydział strona internetowa Zamawiającego: http:// bip.st.hajnowka.wrota podlasia.pl/ oraz www.puszczailudzie.pl IV.2.2) Termin miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: Data: 12.06.2014, godzina 12:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, sekretariat pok. 19 I piętro. IV.2.3)Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: 26 czerwca 2014r. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, sekretariat pok. 19 I piętro..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: Dostępny do dnia 16.06.2014, godzina 12:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, Wydział strona internetowa Zamawiającego: http:// bip.st.hajnowka.wrota podlasia.pl/ oraz www.puszczailudzie.p IV.2.2) Termin miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: Data: 16.06.2014, godzina 12:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, sekretariat pok. 19 I piętro. IV.2.3)Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: 30 czerwca 2014r. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, sekretariat pok. 19 I piętro..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: 1)Nagroda zostanie przyznana Pracy Konkursowej, która otrzyma największą liczbą punków, według kryteriów określonych w Rozdziale I ust.11. 2) Po rozstrzygnięciu Konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom w oparciu o nadaną  numerację na kopertach złożonych przez Uczestników Konkursu. 3) Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać nagrody, w sytuacji, gdy żadna ze złożonych prac konkursowych nie uzyska minimum 50 punktów, zgodnie z Rozdziałem I ust. 11 pkt 3 Regulaminu. Organizator Konkursu nie przewiduje wypłacenia nagród pieniężnych lub wydania nagrody rzeczowej..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1) Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszej Pracy Konkursowej i przyznaje następującą nagrodę - Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Nagrodą będzie uszczegółowienie scenariusza. Nagroda zostanie przyznana Pracy Konkursowej, która otrzyma największą liczbę punktów, według kryteriów okreś0lonych w Rozdziale I ust. 11. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). 2) Po rozstrzygnięciu Konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom w oparciu o nadaną numerację na kopertach złożonych przez Uczestników Konkursu. 3) Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać nagrody, w sytuacji, gdy żadna ze złożonych prac konkursowych nie uzyska minimum 40 pkt, zgodnie z Rozdziałem I ust 11 pkt 3 Regulaminu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Wartości artystyczne projektu scenariusza - 70 2. Planowany koszt - 30.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Wartości artystyczne projektu scenariusza - 60 2. Planowany koszt - 30.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: TYTUŁ.
 • W ogłoszeniu jest: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza oraz filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotną emisje filmu w telewizji regionalnej realizowanej w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza, w którym nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.
 • W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza oraz filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotną emisję filmu w telewizji regionalnej realizowanej w ramach Projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza, w którym nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3).
 • W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.00-04, 79.82.25.00-0.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.00-4, 79.82.25.00-7.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hajnówka: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza oraz filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotną emisję filmu w telewizji regionalnej realizowanej w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
Numer ogłoszenia: 189428 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na wykonanie projektu scenariusza oraz filmu promocyjnego i spotu promocyjnego oraz dwukrotną emisję filmu w telewizji regionalnej realizowanej w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu na rzecz Zamawiającego projektu scenariusza stworzonego na podstawie: a) opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmującego opis wymagań, informacji które powinny zostać zawarte w filmie i spocie promocyjnym, oraz b) pozostałej dokumentacji konkursowej - Regulaminu konkursu wraz załącznikami..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.00-4, 79.82.25.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Wartości artystyczne projektu scenariusza - 70
 • 2. Planowany Koszte - 30

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 12.06.2014, godzina 12:00.
 • Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, Wydział strona internetowa Zamawiającego: http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/ oraz www.puszczailudzie.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 12.06.2014, godzina 12:00.
 • Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, sekretariat pok. 19 I piętro.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 26 czerwca 2014r..
 • Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 ul. A. Zina 1, sekretariat pok. 19 I piętro.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: Nagroda zostanie przyznana Pracy Konkursowej, która otrzyma największą liczbę punków, według kryteriów określonych w Rozdziale I ust.11 Regulaminu Nagrodą przewidzianą w Konkursie będzie przekazanie Uczestnikowi Konkursu, którego praca została wybrana jako najkorzystniejsza, Zaproszenia do podjęcia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać nagrody, w sytuacji, gdy żadna ze złożonych prac konkursowych nie uzyska minimum 50 punktów, zgodnie z Rozdziałem I ust. 11 pkt 3 Regulaminu. Organizator Konkursu nie przewiduje wypłacenia nagród pieniężnych lub wydania nagrody rzeczowej..

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-06-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-06-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-06-04