Zamówienie Nr GK.7002-2/10 z dnia 2010-08-04 - Dzierżawa na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Zastawa Krzyże w gm. Białwieża z przeznaczeniem na infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną

Tytuł Dzierżawa na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Zastawa Krzyże w gm. Białwieża z przeznaczeniem na infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną
Numer GK.7002-2/10
Data wydania 2010-08-04

Hajnówka, dn. 04.08.2010r.

GK.7002-2/10

Zarząd Powiatu Hajnowskiego
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Zastawa Krzyże w gm. Białowieża z przeznaczeniem pod infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną.

Nieruchomość to działka o nr geod. 797/18, nr KW 30312, o pow. 1 3055 m2 położona przy byłej stacji Białowieża Pałac. Znajdują się na niej nieużytkowane tory kolejowe linii Białowieża Pałac - Białowieża Towarowa wraz z peronem oraz innym kolejowymi budowlami.

Do przetargu na dzierżawę przeznacza się część tej nieruchomości o pow. 6336 m2 oznaczonej na załączonym szkicu orientacyjnym w skali 1:2000 kolorem czerwonym.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy – 2112 zł + 22% VAT.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 2600 zł. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na czynsz dzierżawy lub osobom nie ustalonym na dzierżawcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi dzierżawca.
Dzierżawca będzie wpłacał na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Hajnówce miesięczny czynsz do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2010 R. O GODZ. 10.00
W sali nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce
przy ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka


Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 września 2010r. w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838, za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 30 tel. 085 682 60 89.

Starosta Hajnowski
Włodzimierz Pietroczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Adam A. Panfiluk Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2010-08-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2010-08-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2010-08-05