Zamówienie Nr 316064 - 2010 z dnia 2010-10-04 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze od km 0+000 do km 0+637,60 - II etap.

Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze od km 0+000 do km 0+637,60 - II etap.
Numer 316064 - 2010
Data wydania 2010-10-04

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279366-2010 z dnia 2010-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia tj. wykonanie zakresu robót związanych z wykonaniem robót łącznie z...
Termin składania ofert: 2010-09-21

 

Hajnówka: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze od km 0+000 do km 0+637,60 - II etap.
Numer ogłoszenia: 316064 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279366 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze od km 0+000 do km 0+637,60 - II etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia tj. wykonanie zakresu robót związanych z wykonaniem robót łącznie z warstwą wiążącą. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW ,przedmiarze robót i obejmuje on: 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 2. Wykonanie rozbiórki istniejących przepustu, 3. Wykonanie robót ziemnych,, 4. Wykonanie podbudowy, 5. Wykonanie warstwy wiążącej 6. Wykonanie robót innych obejmujących między innymi regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, kratek ściekowych itp.. Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220981,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 203200,34

  • Oferta z najniższą ceną: 203200,34 / Oferta z najwyższą ceną: 203200,34

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-10-04