Zamówienie Nr 380398 - 2012 z dnia 2012-10-04 - Hajnówka: Zakup i dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Numer ogłoszenia: 380398 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Zakup i dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Numer ogłoszenia: 380398 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 380398 - 2012
Data wydania 2012-10-04

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 350736-2012 z dnia 2012-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Zakup i dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach...
Termin składania ofert: 2012-09-25

Hajnówka: Zakup i dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Numer ogłoszenia: 380398 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350736 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. - 1 kpl nr sprawy : IPBU.03.01.00-20-068/10/W.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Komserwis Sp. z o.o, ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2155,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3247,20

  • Oferta z najniższą ceną: 3247,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3911,40

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-10-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-10-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-10-05