Zamówienie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 2012-04-05 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Numer ogłoszenia: 107088 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Numer ogłoszenia: 107088 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer DT. 3410.1.2012
Data wydania 2012-04-05

Postępowanie Nr DT. 3410.1.2012 z dnia 28.02.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58826-2012 z dnia 2012-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego...
Termin składania ofert: 2012-03-09

Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
Numer ogłoszenia: 107088 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58826 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych wraz z uzyskaniem nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla niżej wymienionych zadań: Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652 B Wólka Terechowska - Opaka Duża. Dane do projektowania: - długość drogi - ok. 11, 5 km Zakres opracowania: od granicy z Gminą Kleszczele- Opaka Duża - do istniejącej nawierzchni bitumicznej we wsi Wólka Terechowska. - klasa techniczna drogi - L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę-rozbudowę drogi- rodzaj projektowanej nawierzchni - potrójne powierzchniowe utrwalenie, - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących zjazdów - o ile zajdzie konieczność, - odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami geod. działek i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki i danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający udostępnia podkład geodezyjny do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1654 B i 1675 B w miejscowości Dubicze Cerkiewne tj. ul. Głównej, Parkowej i Leśnej. Dane do projektowania: - łączna długość ulic Głównej, Parkowej i Leśnej wynosi- ok. 2,53 km - klasy techniczne drogi -ulic - Z,L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę-rozbudowę ulic wraz z chodnikami i zjazdami. rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach. Dane do projektowania: - długość ulic Boćkowskiej wynosi- ok. 0,7 km. Zakres od skrzyżowania z ul. Mickiewicza , do końca obszaru zabudowanego, - klasy techniczne drogi -ulic - Z,L, Zakres przebudowy obejmuje: - przebudowę-rozbudowę ulicy wraz z chodnikami i zjazdami, rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania zakresu prac projektowych i proponowanych rozwiązań oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 7 dniowy termin -7 dni roboczych na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności złożonego opracowania w wymaganiami SIWZ i umowy. Po dokonaniu sprawdzenia dostarczonej dokumentacji i nie wniesienie uwag przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy i wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub złoży zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych lub o uzyskanie decyzji ZRID. 1. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje niżej wymienione ilości opracowań: 1.1 projekty budowlane (przebudowa ulic lub drogi, kanalizacji deszczowej lub odwodnienia powierzchniowego, przebudowę lub budowę przepustów , projekty branżowe: - energetyka, telekomunikacja, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanały technologiczne, przepusty drogowe i inne, o ile takowe będą konieczne) - w liczbie 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word, 1.2 projekty wykonawcze - opracowania jak dla projektów budowlanych - w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word, 1.3 przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych -dla wszystkich branż- w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę lub drogę + wersja elektroniczna na CD, DVD -w formacie Excel , Word, 1.4 kosztorysy inwestorskie - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD -w formacie Excel, Word, 1.5 kosztorysy ofertowe - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD w formacie Excel, Word, 1.6 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -STW i OR, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w liczbie 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word. 1.7 projekty stałej organizacji ruchu - w liczbie 4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word, 1.8 projekty zagospodarowania zieleni -wycinki i nasadzeń drzew, wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę , o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word. 1.9 operat wodno-prawny + pozwolenie wodno-prawne -o ile takowe będą konieczne, w liczbie 2 egzemplarzy + CD w PDF i Word, 1.10 raporty o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD w PDF i Word. 2. projekty badań geotechnicznych gruntu- w liczbie 2 egzemplarzy, Liczba egzemplarzy podana określa ilość poszczególnych opracowań, które Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu. Nie uwzględnia ona egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych uzgodnień. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. 3. inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew -wg numeracji naniesionej na mapie, z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach - w liczbie 3 egz,. Liczba egzemplarzy podana określa ilość poszczególnych opracowań, które Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu. Nie uwzględnia ona egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych uzgodnień. 4. Opis szczegółowych elementów, które należy uwzględnić w kosztach opracowywanych dokumentacji - dla zadania 1, zadania 2 i zadania 3. 5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w szczególności: - podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500- dla zadania Nr 2. i Nr 3 podkład geodezyjny dla zadania Nr 1 udostępni Zamawiający -przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji; - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie tej decyzji; - opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowy będzie konieczny; -opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, o ile takowy będzie konieczny; - wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji; - wykonanie badań geotechnicznych gruntu; -opracowanie innych, uznanych za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz, - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektami branżowymi; - uzyskanie decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, o ile takowe będą konieczne; - uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; -uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; - w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonawca przedstawi koncepcję podziału nieruchomości, jeżeli takowe będą konieczne. Podział nieruchomości dokona na koszt własny. -w cenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić koszty wykonania dokumentacji kanałów technologicznych o ile takowa będzie konieczny; 6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wyszczególnionych w pkt. 3.1 opinii i uzgodnień, wykonaniem badań, pomiarów i opracowań niezbędnych do wykonania kompletnej dokumentacji technicznej muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. 7. Przed przystąpieniem do projektowania, Wykonawca w terminie nie później niż 3 miesiące opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającego, jak również uzyska akceptację jednostek opiniujących. 8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub ZRID w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 9. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia protestu. 10. Pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z art.20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Koszt nadzoru muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. Pobyt na budowie w zależności od potrzeb, na każde wezwanie zamawiającego. 11.Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów. 12. W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje. 13. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonaną usługę gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanych przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie taka konieczność oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich- max 2 razy. 14. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, m.in.: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane -tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, - Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 721 ze zmianami, - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U Nr z 2010 roku , Nr 113 poz. 759 z póź, zm), - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 rok w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie -Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego -Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 ze zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego -Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym -Dz. U. Nr 130, poz. 1389, - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach -Dz. U Nr 220, poz. 2181 z póź, zm, - uwzględniać będzie zapisy zamieszczone w przywołanych rozporządzeniach i ustawach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo 7 dni roboczych na dokonanie uzgodnień, sprawdzeń, ocen poprawności i zgodności proponowanych rozwiązań w celu uzyskania akceptacji oraz opracowanej dokumentacji zgodnej z wymaganiami SIWZ i umowy. - na opracowany przedmiot umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy, po podpisaniu którego Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenie lub uzyskanie decyzji ZRID. 15.Projektanci wykonujący dokumentacje projektowa muszą przestrzegać zapisów zawartych w art.29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub równoważny. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia lub równoważny, należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1- Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1652 B Wólka Terechowska - Opaka Duża.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRADA Tomasz Borowik, ul. Sikorskiego 6 A, lok. 12, 15-667 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114959,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58425,00

 • Oferta z najniższą ceną: 58425,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254493,48

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B, Nr 1675B ul. Głównej, ul. Parkowej, ul. Leśnej w Dubiczach Cerkiewnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGOWSKAZ M.Gwiazdowski, A. Sosnowski, M.Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89430,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52890,00

 • Oferta z najniższą ceną: 52890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168661,02

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17835,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17835,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143749,34

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-05