Zamówienie Nr 10/2013 z dnia 2013-06-05 - Ogłoszenia reklamowe w telewizji kablowej oraz nagranie i emisja programów w telewizji kablowej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Ogłoszenia reklamowe w telewizji kablowej oraz nagranie i emisja programów w telewizji kablowej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 10/2013
Data wydania 2013-06-05

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2013

na wykonanie usługi: Ogłoszenia reklamowe w telewizji kablowej oraz nagranie i emisja programów w telewizji kablowej

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

1. Ogłoszenia w telewizji kablowej:

- 10 ogłoszeń w telewizji kablowej

- czas prezentacji 1 strony - około 25 s.

- terminy emisji ogłoszeń (czerwiec 2013 – grudzień 2014)

- 6 ogłoszeń emitowanych przez 2 tygodnie, 4 ogłoszenia emitowane przez 1 miesiąc,

- Zamawiający dostarczy gotowy materiał do ogłoszeń w plikach jpg.

 

2. Nagranie i emisja programów w telewizji kablowej:

- ilość nagranych programów – 2 szt.

- terminy nagrań: (III/IV kwartał 2013 r. oraz IV kwartał 2014 r.)

- długość każdego z nagranych programów: ok. 1 godz.

 

I program:

- nagranie trzech dwudniowych spotkań trwających do 5 godz. w III lub IV kw. 2013 r., wraz z wywiadami,

- wykonanie reportażu z trzech spotkań,

- obróbka reportażu z lektorem,

- emisja reportażu w sieci kablowej- minimum 12

 

II program:

- nagranie trzech dwudniowych spotkań trwających do 5 godz. w IV kw. 2014 r., wraz z wywiadami,

- wykonanie reportażu z trzech spotkań,

- obróbka reportażu z lektorem,

- emisja reportażu w sieci kablowej- minimum 12

 

- Wykonawca do faktury VAT wystawionej na świadczenie usługi: „Ogłoszenie reklamowe w telewizji lokalnej” w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” zobowiązuje się dołączyć kopię każdego spotu reklamy telewizyjnej.

 

IV. Wymagania wobec oferenta:

  1. Emisja programu w powiecie hajnowskim

V. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

    1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.

    2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

    3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:


 

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2013 do godz.15.30 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu do Starostwa.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Aneta Kostecka, tel. (85) 682 30 47, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl


 

VII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Kostecka Biuro Projektu: STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-06-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-06-05