Zamówienie Nr 11/2013 z dnia 2013-06-05 - Zapytanie ofertowe nr 11/2013 na usługę ekspercką socjologa w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 11/2013 na usługę ekspercką socjologa w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 11/2013
Data wydania 2013-06-05

Zapytanie ofertowe nr 11/2013

na usługę ekspercką socjologa

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa eksperta - socjologa związana ze spotkaniem Platformy Dialogu i Współpracy odbywającego się w ramach realizacji projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Pod pojęciem usługi eksperckiej - socjologa należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na:

- analizie i interpretacji wyników zebranych „Ankiet dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego” (Załącznik nr 1, Biuro projektu dokona zliczenia odpowiedzi w ankietach do poszczególnych punktów)

- przedstawienie wyników ankiety zwizualizowanych na wykresach w formie prezentacji Power Point (ok.40 slajdów) oraz jej podsumowanie podczas spotkania dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego w dniu 21.06.2013 r. w Hajnówce

- moderowanie dyskusją (we współpracy z facylitatorem) podczas spotkania otwartego dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego polegające na bieżącej ocenie wpływających propozycji związanych z tematem „Potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej”

- sporządzenie kompleksowego raportu zawierającego opis i wyniki ankiety oraz spotkania z dnia 21.06.2013 r. wraz z ich interpretacją

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia lub ewentualnego noclegu Wykonawcy.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Usługa socjologa będzie realizowana w terminie od podpisania umowy do 12.07.2013 r. Planowany termin podpisania umowy: 12.06.2013 r.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje do wykonania analizy socjologicznej.

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu badań społecznych z wyszczególnieniem nazw przeprowadzonych badań. 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

1. Wykonawca sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za realizację usługi.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

a) CENA - 80 pkt

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = wartości brutto oferty badanej X 80 pkt

 

 

b). Doświadczenie –20 pkt

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:

 

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych. Ilość usług wykazanych w ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa ilość usług spośród złożonych ofert X 20 pkt

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie największą liczbę punktów.


 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2013 r. do godz.13.00 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1 lub elektronicznej na adres: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu do Starostwa lub na adres mailowy.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk, tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

Wzór „Ankiety dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego” dostępny jest również na stronie www.powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-06-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-06-05