Zamówienie Nr 190840 - 2014 z dnia 2014-06-05 - Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji
Numer 190840 - 2014
Data wydania 2014-06-05

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92939-2014 z dnia 2014-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji: mapy turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej, folderu o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra, broszur promocyjnych oraz broszury dotyczącej edukacji ekologicznej w...
Termin składania ofert: 2014-05-12

 

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji
Numer ogłoszenia: 190840 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92939 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji (mapy turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej, folderu o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra i broszur promocyjnych oraz broszury dotyczącej edukacji ekologicznej) w wersji papierowej oraz dostarczenie wersji elektronicznej publikacji realizowane w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1. Promocja regionu Puszczy Białowieskiej - Mapa turystyczna Regionu Puszczy Białowieskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ATIKART - Tomasz Popławski, ul. Kraszewskiego 22A/67, 15-024 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8293,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6972,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6972,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17430,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 1B - promocja regionu Puszczy Białowieskiej - Folder o trasach Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Janter s.c., ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11340,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 2. Komunikacja i rozpowszechnienie informacji nt. efektów projektu - Broszura promocyjna I i II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j., ul. Kleeberga 14B, 15-691 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4552,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1883,70

 • Oferta z najniższą ceną: 1883,70 / Oferta z najwyższą ceną: 9446,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3. Edukacja ekologiczna - Broszura dotycząca edukacji ekologicznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3885,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3885,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10458,00

 • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-06-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-06-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-06-05