Zamówienie Nr 190892 - 2014 z dnia 2014-06-05 - Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw
Numer 190892 - 2014
Data wydania 2014-06-05

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153100-2014 z dnia 2014-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu (w formie elektronicznej oraz papierowej) publikacji: - Wydawnictwa książkowego dla dzieci i młodzieży - Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej (dotyczy Pakiet I) - Folderu o regionie...
Termin składania ofert: 2014-05-15

 

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw
Numer ogłoszenia: 190892 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153100 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu (w formie elektronicznej oraz papierowej) publikacji: Wydawnictwo książkowego dla dzieci i młodzieży - Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej (dotyczy Pakiet I) oraz Folder o regionie z uwzględnieniem atrakcji poza puszczą (dotyczy Pakiet II) Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7, 79.82.10.00-5, 79.82.30.00-9, 79.53.00.00-8, 79.97.10.00-1, 79.82.00.00-8, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5, 79.55.20.00-8, 79.82.11.00-6, 79.55.30.00-5, 92.31.22.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I. Wydawnictwo książkowe dla dzieci i młodzieży - Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o. o., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28523,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47250,00

  • Oferta z najniższą ceną: 19005,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47250,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II. Folder o regionie z uwzględnieniem atrakcji poza puszczą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kresowa Agencja Wydawnicza Helena Zieniuk, ul. Kamienna 5/25, 15-021 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24204,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18690,00

  • Oferta z najniższą ceną: 18690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61500,00

  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-06-05

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-06-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-06-05