Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu hajnowskiego w sezonie 2014/2015"
Numer 400056 - 2014
Data wydania 2014-12-05

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 364584-2014 z dnia 2014-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego na niżej wymienione zadania:...
Termin składania ofert: 2014-11-19


Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 400056 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 364584 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 3 szt. Zadanie 2 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: 1) załączniku Nr 10 do SIWZ - Instrukcja dla oferentów, 2) załączniku Nr 11 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 3) załączniku Nr 9 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 3 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Ogólnobudowlany Janusz Konach, Łuszcze 13, 17-207 Czyże, kraj/woj. podlaskie.

·         Firma Handlowo-Usługowa Cezary Miczejko, Wieżanka 5, 17-207 Czyże, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17904,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 10735,20

·         Oferta z najniższą ceną: 16216,20 / Oferta z najwyższą ceną: 16216,20

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Transportowe-Krajowe Paweł Danilewski, ul.Siewna 24, 17-200 Hajnowka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16951,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 8424,00

·         Oferta z najniższą ceną: 8424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8424,00

·         Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-08