Zamówienie Nr ZDP.DT 272.2.3.2011 z dnia 2011-04-06 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70

Tytuł Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70
Numer ZDP.DT 272.2.3.2011
Data wydania 2011-04-06

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.3.2011 z dnia 2011.04.06 – Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70

Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70
Numer ogłoszenia: 66638 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych  w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41,  zawiadamia o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Określony przedmiot zamówienia w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Opisie
przedmiotu zamówienia, który znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a do której załącznikiem jest projekt umowy, narusza przepis art. 29 ust. 2 oraz 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Niniejszy przepis ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi, że: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” oraz że  Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. ”

Odnosząc powyższy stan faktyczny do przepisu artykułu 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy stwierdzić, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia w/w stwierdzenia stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie wyboru oferty doszłoby do naruszenia przepisów prawa.
W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania w trybie przepisu artykułu 93 ust.1 pkt. 7 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 
Z up. Zarządu Powiatu
inż. Krystyna Miszczuk
Kierownik Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-04-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-04-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-04-06