Zamówienie Nr DT. 3410.2.2012 z dnia 2012-04-06 - Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer DT. 3410.2.2012
Data wydania 2012-04-06

Zamówienie Nr DT. 3410.2.2012 z dnia 2012-03-12 - Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Hajnówka, dn.2012.04.05 r.

DT. 3410.2.2012


UCZĘSTNICY POSTEPOWANIA

wg rozdzielnika


 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


       Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:” Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” wybrano oferty jak niżej:

1. Zadanie nr 1 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622 B Wólka – Wieżanka na odc. dług. 1030 mb, w ilości 618 m3

Wybrano ofertę Nr 4 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

Cena oferty wynosi: 18 851,47 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

1

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58


30 405,60


62,00

4

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR – PIASEK Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski Widowo 119

18 851,47

100,00

5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7

30 025,53

62,78

7

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla, Krywiatycze 89

39 360,00

47,89

8

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

22 804,20

82,66

9

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18

 

27 796,60


67,81


Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)


2. Zadanie nr 2 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1621 B Kuraszewo – Nowokornino na odc. dług. 600 mb, w ilości 360 m3

Wybrano ofertę Nr 4 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

Cena oferty wynosi: 10 981,44 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

1

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

 

17 712,00

 

62,00

4

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR – PIASEK Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski Widowo 119

10 981,44

100,00

5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7


18 154,80


60,48


7


ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89


23 124,00


47,48


8

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24


13 284,00


82,66

 

9

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18


13 279,5782,69


Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)


3. Zadanie nr 3 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1617 B Łuszcze – Lady na odc. dług. 580 mb, w ilości 348 m3

Wybrano ofertę Nr 4 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119


Cena oferty wynosi: 10 272,96 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów


1

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

 

17 549,64

 

58,54

4

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR – PIASEK Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski Widowo 119

10 272,96

100,00

5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7


17 977,68


57,14


7

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89


24 600,00


41,76


8

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24


12 841,20


80,00


9

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18

 

12 836,9280,03


Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)


4. Zadanie nr 4 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1743 B Żuki – Piotrowszczyzna na odc. dług. 1680 mb, w ilości 1008 m3

Wybrano ofertę Nr 9 firmy:

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18


Cena oferty wynosi: 35 942,96 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

1

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

37 195,20

96,63

3

STW Andrzej Kiryluk

17-200 Hajnówka ul. Wiejska 1

  47 113,92

  76,29


 

5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7


51 453,36


69,85


7

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89


43 050,00


83,49


8

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24


47 113,92


76,29

9

FIRMA KACZANOWSKI Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław

17-000 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18

35 942,96

100,00


Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)


5. Zadanie nr 5 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki – Białki na odc. dług. 1000 mb, w ilości 350 m3

Wybrano ofertę Nr 4 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119


Cena oferty wynosi: 10 676,40 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

4

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR – PIASEK Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski Widowo 119

10 676,40

100,00


5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7


16 789,50


63,59


7

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89


34 440,00


31,00


8

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24


14 760,00


72,33

9.

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18

 

15 063,1970,88Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)


6. Zadanie nr 6 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1645 B Leśna – Olchówka odc. dług. 1529 mb, w ilości 918 m3

Wybrano ofertę Nr 5 firmy:

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7


Cena oferty wynosi: 37 148,71 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7

37 148,71

100,00


7

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89


114 390,00


32,48


8

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24


38 390,76


96,76


9

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18

 

39 508,6194,03


Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)


7. Zadanie nr 7 – Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Mińkówka (przejazd kolej.) – Szuszczy Borek na dług. Łącznej 670 mb, w ilości 402 m3

Wybrano ofertę Nr 8 firmy:

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka

ul. Siewna 24


Cena oferty wynosi: 15 822,72 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:


Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty na zadanie Nr 1 brutto

(PLN)

Liczba uzyskanych punktów

4

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR-PIASEK Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

24 723,00

 

64,00

5

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7


18 047,79


87,67


7

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89


47 970,00


32,98

8

PPHU „TOMEX” Tomasz Danielewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

15 822,72

100,00


9

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kilińskiego 18

 

17 301,1591,45


Jednocześnie informuje się, że :

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienione firmy:

1) Oferta Nr 6

JAKUĆ

Andrzej Jakuć

ul. Jagiellońska 3a/16

17-100 Bielsk Podlaski

2) Oferta Nr 2

FIRMA PAWEŁ KORDIELEWICZ

Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.

a) poprawnego wypełnienia formularza ofertowego (załącznik Nr 1), w którym cena netto i cena brutto winna być obliczona dla całości zadań.

Oferty ww. Wykonawców wykluczonych z postępowania, uznaje się za odrzucone ( art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.)
Z up. ZARZĄDU POWIATOWEGO

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarzad Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-06