Zamówienie Nr 268408 - 2009 z dnia 2009-08-06 - Opracowanie dokumentacji projektowych

Tytuł Zamówienie Nr 268408 - 2009 z dnia 2009-08-06 - Opracowanie dokumentacji projektowych
Numer 268408 - 2009
Data wydania 2009-08-06

 

Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowych
Numer ogłoszenia: 268408 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201990 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych. Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna, Gmina Narewka. 1) Dane wyjściowe do projektowania - długość drogi: około 1400 m - szerokość jezdni: 5,0 m - przekrój szlakowy - klasa techniczna drogi: Z - nawierzchnia jezdni: potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową - odwodnienie: powierzchniowe, 2) . Dodatkowe informacje: - zamawiający posiada decyzję środowiskową , - mapę ewidencyjną, - kopię mapy zasadniczej Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1674B do wsi Progale. 1) Dane wyjściowe do projektowania - długość drogi: około 1202 m - szerokość jezdni: zmienna od 5,0 - 6,0 m - przekrój szlakowy - klasa techniczna drogi: L - nawierzchnia jezdni: potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową - odwodnienie: powierzchniowe, 2) . Dodatkowe informacje: - zamawiający posiada częściowo kopie mapy zasadniczej, - wykonawca na częściowy odcinek drogi założy mapę zasadniczą. Zadanie 3 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy mostu na dr. powiatowej Nr 1619 B we wsi Trywieża 1) Stan istniejący: - długość całkowita obiektu: 6,60 m - szerokość całkowita obiektu: 9,00 m, - układ statyczny obiektu i rozpiętość teoretyczna przęseł: swobodnie podparty , 6,00 m, - liczba przęseł: 1, - liczba podpór: 2, - materiał konstrukcji dźwigarów: płyta monolityczna, beton zbrojony, - urządzenia zabezpieczające: balustrady betonowo - stalowe - rodzaj przeszkody: rzeka Łoknica, - nośność: 15 k 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja powinna być opracowania zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami, w szczególności zaś - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), - w/w ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. - o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958), - Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w szczególności w zakresie przestrzegania zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 dot. opisu przedmiotu zamówienia, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 2. Dokumentacja musi obejmować wszystkie potrzebne branże, zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i zatwierdzenia oraz musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 3. Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań wynikać będzie z wydanych warunków technicznych oraz innych rzeczywistych uwarunkowań wynikłych w trakcie realizacji zamówienia jak również dokonywanych uzgodnień i konsultacji z Zamawiającym tj. z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce z siedzibą przy ulicy Bielskiej 41, 4. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne warunki techniczne na przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym: a) mapa do celów projektowych sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, b) mapy ewidencyjne wraz z wykazem stron w postępowaniu, c) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 5. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia dobór projektantów uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach nie wskazanych w ofercie a także osób sprawdzających projekt w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego. 6. Bez dodatkowego wynagrodzenia wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu dwóch lat od daty odbioru dokumentacji objętej zamówieniem, a także do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego. 7. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do uzyskania w jego imieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 8. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: a) projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz. b) projekt wykonawczy - 4 egz. c) projekt stałej organizacji ruchu drogowego - 4 egz. d) przedmiar robót - 2 egz. e) kosztorys inwestorski - 1egz. f) kosztorys ofertowy - 1 egz. g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. W/w dokumentację dodatkowo należy przekazać w 1 egz. w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w formacie PDF oraz w 1 egz. w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone. Niezależnie od powyższych opracowań Wykonawca przekaże materiały projektowe niezbędne do uzyskania opinii właściwych organów wymienionych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb Zmawiającego. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem na podstawie której Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przygotować i przeprowadzić przetarg na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zrealizować inwestycję..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.23.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 86340 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna, Gmina Narewka.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów i Obslugi Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ks. I. Wierobieja, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 30300

 • Oferta z najniższą ceną: 30300 oferta z najwyższą ceną: 144200

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1674B do wsi Progale.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ks. I. Wierobieja 18, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 27540

 • Oferta z najniższą ceną: 27540 oferta z najwyższą ceną: 123806

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy mostu na dr. powiatowej Nr 1619 B we wsi Trywieża.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 28500

 • Oferta z najniższą ceną: 19900 oferta z najwyższą ceną: 63000

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-08-06

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-08-06