Zamówienie Nr 233313 - 2013 z dnia 2013-11-06 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce
Numer 233313 - 2013
Data wydania 2013-11-06

Hajnówka: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce
Numer ogłoszenia: 233313 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195311 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej specyfikacji zadania i program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. DzU. 2013 poz. 907). 2. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje: 2.1.Zaprojektowanie placu zabaw: 2.1.1. opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod utworzenie szkolnego placu zabaw; 2.1.2. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 2.1.3. kosztorys inwestorski; 2.1.4. informacja do planu BIOZ. 2.2. Wykonanie robót budowlanych 2.2.1. ściągnięcie i utylizacja istniejących płyt betonowych; 2.2.2. prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw; 2.2.3. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych w kolorach określonych w programie rządowym; 2.2.4. zakup oraz montaż na kotwach stalowych metalowych urządzeń placu zabaw; 2.2.5. zakup oraz montaż elementów małej architektury (tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, ławki, kosz na śmieci); 2.2.6. ułożenie kostki betonowej; 2.2.7. zamontowanie paneli osłaniających; 3. Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ w szczególności ze stanowiącym załącznik do niej programem funkcjonalno-użytkowym. 4. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia. 5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, np.: 5.1. organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 5.2. pełna obsługa geodezyjna zadania wraz z 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania; 5.3. uporządkowanie terenu objętego placem budowy. 6. Jeżeli w dokumentacji przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nowa procedura, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 7. Zamawiający wymaga by gwarancja jakości na urządzenia zabawowe wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego, natomiast na roboty budowlane i nawierzchnię minimum 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 9 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1315/22, stanowiącej własność Powiatu Hajnowskiego. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw w młodszym wieku szkolnym w oparciu o założenia zawarte w rządowym Programie Radosna Szkoła. W ramach inwestycji przewiduje się: 2. Zaprojektowanie placu zabaw: 2.1. opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod utworzenie szkolnego placu zabaw; 2.2. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 2.3. kosztorys inwestorski; 2.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wraz z przedmiarem robót; 2.5. informacja do planu BIOZ. 3. Wykonanie robót budowlanych 3.1. prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw; 3.2. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych w kolorach określonych w rządowym Programie Radosna Szkoła; 3.3. zakup oraz montaż na kotwach stalowych metalowych urządzeń placu zabaw; 3.4. zakup oraz montaż elementów małej architektury (regulamin placu zabaw, ławki i kosz na śmieci); 3.5. ułożenie kostki betonowej; 3.6. zamontowanie paneli ochronno-osłaniających. Zestawienie powierzchni Powierzchnia projektowanego placu zabaw 240 m2 Powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim Ok. 15 m2 Powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym Ok. 135 m2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej Ok. 90 m2 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW ZJAZD LINOWY Opis urządzenia W skład urządzenia wchodzą 2 konstrukcje stalowe połączone liną z zamontowanym siedziskiem do zjazdu linowego oraz podest służący do miejsca startu użytkownika. Specyfika materiałowa: Konstrukcja: Stal (profil 100x100mm) cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, lina nierdzewna 12mm, elementy naciągu liny nierdzewne ZESTAW ZABAWOWY Opis urządzenia Urządzenie musi składać się z następujących elementów: 1.Jeden podest z wieżą. 2.Zjeżdżalnia. 3.Tunel rurowy. 4.Ścianka wspinaczkowa. 5.Rura strażacka Specyfika materiałowa: Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Ślizg: Stal nierdzewna Ścianki, dach: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych Tunel: Rura polietylenowa PE (630 mm). Podest, płyta wspinaczkowa: Antypoślizgowa, wodoodporna. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. HUŚTAWKA PTASIE GNIAZDO Specyfikacja materiałowa Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna BUJAK KONIKI Bujak podwójny koniki. Materiał: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 Tablica informacyjna Radosna szkoła Tabliczki informacyjne każdego urządzenia. Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1176: 2009. Nawierzchnie bezpieczne muszą amortyzować upadek dziecka z wysokości minimum 1,5 m., oraz posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1177: 2009 (dotyczy również nawierzchni w strefie komunikacji). Nawierzchnia wykonania jest z prefabrykowanych płyt gumowych o wymiarach 500 x 500 mm, wykonanych z granulatu SBR, wierzchnia część z EPDM. Kolory nawierzchni muszą być zgodne z wytycznymi rządowego Programu Radosna szkoła. Dodatkowe prace: Na terenie sąsiadującym z placem zabaw należy ułożyć 196 m² kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej. W zakres prac wchodzi też ściągnięcie i utylizacja istniejących płyt betonowych o grubości od 6 do 12 cm. Należy również zaprojektować i wykonać ogrodzenie z paneli ochronno-osłaniających (materiał: poliwęglan lity lub komorowy, lub inny odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne) o wysokości 2,5 m. Zamieszczone opisy proponowanych urządzeń mają charakter poglądowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, posiadających jednak właściwości funkcjonalne nie gorsze od tych, przedstawionych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dopuszcza się wykorzystanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że różnice w wielkości nie będą przekraczały +/-10% wielkości urządzeń wymienionych powyżej. Wybór wyposażenia wymaga akceptacji Inwestora. Wymagany okres gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru robót. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego małego placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: - Ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z póżn.zm.); - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pózn. zm); - Uchwały Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła - Uchwały Nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła; - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z późn.zm.); - Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.); - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.22.00.00-6, 45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MOJE BAMBINO Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103943,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119790,00

  • Oferta z najniższą ceną: 119790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153127,62

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-06