Zamówienie Nr 32/2013 z dnia 2013-11-06 - Zapytanie ofertowe nr 32/2013 na Świadczenie usługi eksperckiej zakresu współpracy transgranicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 32/2013 na Świadczenie usługi eksperckiej zakresu współpracy transgranicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 32/2013
Data wydania 2013-11-06

Zapytanie ofertowe nr 32/2013

na Świadczenie usługi eksperckiej zakresu współpracy transgranicznej

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (zm. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Hajnowskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce) oraz oświadczenia z dnia 22.11.2012 r. stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" dotyczącym stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania otwartego Platformy Dialogu i Współpracy na temat współpracy transgranicznej w regionie Puszcza Białowieska.

Planowany termin spotkania 12 grudnia 2013, godziny popołudniowe. Spotkanie odbywa się ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

 

Pod pojęciem usługi eksperckiej należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na:

opracowaniu tematyki i przebiegu spotkania otwartego dla mieszkańców odnośnie współpracy transgranicznej w regionie Puszcza Białowieska.

 

 

Zamawiający proponuje poruszenie m.in. następujących zagadnień:

 • Przedstawienie dotychczas podejmowanych działań w zakresie współpracy transgranicznej w rejonie Puszczy Białowieskiej.

 • Formy współpracy transgranicznej.

 • Współpraca transgraniczna – korzyści i możliwości rozwoju.

 • Możliwości pozyskania środków na współpracę transgraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego okresu programowania.

 • Propozycje dla regionu Puszcza Białowieska w zakresie współpracy transgranicznej, z podziałem na:

- zakres współpracy,

- podejmowane zagadnienia,

- praktyczne wskazówki odnośnie rozpoczęcia współpracy i poszukiwania partnerów.

 

Zadaniem eksperta będzie:

- przygotowanie i prowadzenie spotkania we współpracy z facylitatorem, objaśnianiu poszczególnych zagadnień i bieżącej ocenie wpływających propozycji związanych z tematem,

- sporządzenie raportu zawierającego wnioski ze spotkania z dnia 12.12.2013 r. wraz z ich interpretacją.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia lub ewentualnego noclegu Wykonawcy.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Usługa ekspercka będzie realizowana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1

 2. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje poparte wykształceniem umożliwiającym pełnienie funkcji eksperta w zakresie współpracy transgranicznej - Załącznik nr 2

 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie współpracy transgranicznej - Załącznik nr 3

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926) w celu dokonania wybory wykonawcy usługi.

 5. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

V. KRYTERIIM OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE

 

1. Wykonawca sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za pełną realizację usługi.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 60% oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie współpracy transgranicznej- 40%.


 

- Kryterium Cena – 60%

Sposób obliczenia:

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = wartości brutto oferty badanej X 60%


 

- Kryterium Doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie współpracy transgranicznej – 40%

Sposób obliczenia:

Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert X 40%

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt.

 

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże doświadczenia w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie współpracy transgranicznej.

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie największa liczbę punktów.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 13.11.2013 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Aneta Kostecka, tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” www.puszczailudzie.pl, na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Załącznik nr 1 Oferta cenowa.

Załącznik nr 2 Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-06