Zamówienie Nr 451166 - 2013 z dnia 2013-11-06 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji
Numer 451166 - 2013
Data wydania 2013-11-06

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji
Numer ogłoszenia: 451166 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 368614 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji (plakaty, ulotki, broszury promocyjne, broszury dotyczące edukacji ekologicznej, informator turystyczny, folder)w wersji papierowej oraz dostarczenie wersji elektronicznej publikacji realizowane w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1- Akcja Informacyjna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1427,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 970,47

 • Oferta z najniższą ceną: 970,47 / Oferta z najwyższą ceną: 2284,11

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2 -Edukacja ekologiczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7270,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4431,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4431,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8190,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3A - Promocja regionu Puszczy Białowieskiej - Informator turystyczny - region Puszczy Białowieskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HELDRUK Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30068,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12936,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32172,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 3B- Promocja regionu Puszczy Białowieskiej - Folder - Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HELDRUK Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25403,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9418,50

 • Oferta z najniższą ceną: 9418,50 / Oferta z najwyższą ceną: 13860,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet 4- Komunikacja i rozpowszechnienie informacji nt. efektów projektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HELDRUK Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4363,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 859,95

 • Oferta z najniższą ceną: 859,95 / Oferta z najwyższą ceną: 3127,95

 • Waluta: PLN.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-06