Zamówienie Nr 30/2013 z dnia 2013-11-06 - Zapytanie ofertowe nr 30/2013na usługę polegającą na występie zespołu kabaretowego podczas spotkania dla mieszkańców w Gminie Narewka. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 30/2013 na usługę polegającą na występie zespołu kabaretowego podczas spotkania dla mieszkańców w Gminie Narewka. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Numer 30/2013
Data wydania 2013-11-06

Zapytanie ofertowe nr 30/2013

na usługę polegającą na występie zespołu kabaretowego podczas spotkania dla mieszkańców w Gminie Narewka. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (zm. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Hajnowskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce) oraz oświadczenia z dnia 22.11.2012 r. stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” dotyczącym stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

 

III. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na występie zespołu kabaretowego podczas spotkania „Platformy Dialogu i Współpracy” w świetlicy wiejskiej w Gminie Narewka. Spotkanie odbędzie się w okresie listopad - grudzień 2013 w dzień roboczy w godzinach popołudniowych. Realizacja usługi polegać będzie na 1-godzinnym występie artystycznym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dokładny termin zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą minimum tydzień przed spotkaniem.

Treść planowanego występu powinna oddawać w żartobliwy sposób sytuacje z życia codziennego oraz poruszać tematy społecznie aktualne.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego noclegu Wykonawcy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

  1. Wymagane dokumenty

  1. Oferta cenowa – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w uczestnictwie w regionalnych i krajowych festiwalach, przedsięwzięciach kabaretowych - załącznik nr 2

3.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

4. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

VI. Kryterium oceny oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za pełną realizację usługi.

3. Cena oferty wyrażona powinna być w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienne w toku realizacji całej umowy.

5. W trakcie oceny oferty pod uwagę będzie brana cena – 90% oraz doświadczenie w uczestnictwie w regionalnych oraz krajowych festiwalach, przedsięwzięciach kabaretowych – 10%.

 

- Kryterium: Cena90%

Sposób obliczenia:

wartość brutto oferty najtańszej

Wartość punktowa = wartość brutto oferty badanej X 90%

 

- Kryterium: Doświadczenie w uczestnictwie w regionalnych i krajowych festiwalach, przedsięwzięciach kabaretowych10%


 

Sposób obliczenia:

Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert X 10%

 

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt.

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w uczestnictwie w regionalnych i krajowych festiwalach, przedsięwzięciach kabaretowych.

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie łączną największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów z obu kryteriów.

 

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać do dnia 12.11.2013 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, lub elektronicznej na e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl. Liczy się data wpływu.

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk , tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20,

e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

 

  1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu do składania ofert.


 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” www.puszczailudzie.pl, na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

 

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-06