Zamówienie Nr 396038 - 2010 z dnia 2010-12-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011
Numer 396038 - 2010
Data wydania 2010-12-06

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 377492-2010 z dnia 2010-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania pługami Wykonawcy i zwalczania śliskości 20 % piaskosolą stanowiącą własność Wykonawcy dla zadań pn. Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha....
Termin składania ofert: 2010-11-30

 

Hajnówka: Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 396038 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 377492 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania pługami Wykonawcy i zwalczania śliskości 20 % piaskosolą stanowiącą własność Wykonawcy dla zadań pn. Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszej SIWZ oraz opisany został w SST dotyczące poszczególnych zadań i Instrukcje dla oferentów stanowiące załączniki do niniejsze specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budowlano Remontowy BUDREM Sławomir Podgajecki, ul. Zajęcza 3, 17-200 Dubiny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44939,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 20865,00

  • Oferta z najniższą ceną: 20865,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20865,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-06

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-12-06

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-06