Zamówienie Nr DT.3411.6.2013 z dnia 2013-12-06 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku”
Numer DT.3411.6.2013
Data wydania 2013-12-06

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.6.2013 z dnia 2013-11-27 Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku Nr ogłoszenia: 487392 – 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Hajnówka, dn. 06.12.2013 r.

 

 

 

DT. 3411.6.2013

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

       Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 rokuwybrano oferty jak niżej:

 

Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - przewidywana wielkość zamówienia - 4600 litrów.

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

 

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 24426,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - - przewidywana wielkość zamówienia - 48000 litrów.

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

 

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 254880,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

a) dostawy lekkiego oleju opałowego przy użyciu środków transportu (cysterną) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2014 r.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana

wielkość zamówienia - 15000 litrów.

 

Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

 

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski

ul. Targowa 84

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi: 55800,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG:

a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości - przewidywana wielkość zamówienia - 1400 litrów.

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

 

„PRONAR” Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 3598,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wyłonionymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem (i zostało potwierdzone przez Wykonawcę), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

Sporządził:

 

KIEROWNIK

DZIAŁU TECHNICZNEGO

Marek Andrzej Łukaszuk

Hajnówka, dnia 06.12.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-12-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-12-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-12-09