Zamówienie Nr 49121 - 2014 z dnia 2014-03-07 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Dotyczy: Hajnówka: Opracowanie Waloryzacji przyrodniczej i kulturowej gmin powiatu hajnowskiego, Analizy dostępności komunikacyjnej, Analizy zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Dotyczy: Hajnówka: Opracowanie Waloryzacji przyrodniczej i kulturowej gmin powiatu hajnowskiego, Analizy dostępności komunikacyjnej, Analizy zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie
Numer 49121 - 2014
Data wydania 2014-03-07

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18418-2014 z dnia 2014-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Opracowanie dokumentów - 3 części: 1.Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego, 2. Analizy dostępności komunikacyjnej, 3.Analizy zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie.
Termin składania ofert: 2014-01-27

Hajnówka: Opracowanie Waloryzacji przyrodniczej i kulturowej gmin powiatu hajnowskiego, Analizy dostępności komunikacyjnej, Analizy zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie
Numer ogłoszenia: 49121 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18418 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Waloryzacji przyrodniczej i kulturowej gmin powiatu hajnowskiego, Analizy dostępności komunikacyjnej, Analizy zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentów - 3 części: 1.Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego, 2. Analizy dostępności komunikacyjnej, 3.Analizy zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.13.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 39, 54-001 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 50000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 97757,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Analiza dostępności komunikacyjnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: 1)Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. 2)Ekoton Sp. zo.o. ul. Ciepła 12/4 15-472 Białystok, 1)ul. Pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23985,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23985,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87354,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Analiza zapotrzebowania, potencjału i wykorzystania surowców w regionie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji Sp. z o.o. Centrum Wspierania Rozwoju Gospodarczego i Społecznego im. K.Brzostowskiego, ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54000,00

 • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Kostecka Biuro Projektów Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-07