Zamówienie Nr 153100 - 2014 z dnia 2014-05-07 - Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw
Numer 153100 - 2014
Data wydania 2014-05-07

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw
Numer ogłoszenia: 153100 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej wydawnictw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu (w formie elektronicznej oraz papierowej) publikacji: - Wydawnictwa książkowego dla dzieci i młodzieży - Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej (dotyczy Pakiet I) - Folderu o regionie z uwzględnieniem atrakcji poza puszczą (dotyczy Pakiet II) Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7, 79.82.30.00-9, 79.82.10.00-5, 79.53.00.00-8, 79.97.10.00-1, 79.82.00.00-8, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5, 79.55.20.00-8, 79.82.11.00-6, 79.55.30.00-5, 92.31.22.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty (dotyczy pakietu II)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności: 1) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp., 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, 4) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 5) z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Każdorazowo, jeżeli czas akceptacji opracowanego tekstu przez Radę Programową Zamawiającego lub recenzenta będzie trwał dłużej niż 7 dni robocze, wówczas termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dni przekraczające 7 dni roboczych. Termin jednorazowej akceptacji nie może być dłuższy niż 15 dni robocze. Zamawiający przewiduje max. 2 recenzje oraz mak. 2 akceptacje tekstu przez Rade Programową. 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 7) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 8) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka, pok. nr 4 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka, Sekretariat pok. nr 19 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Wydawnictwo książkowe dla dzieci i młodzieży - Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I Zakres zadań Wykonawcy: 1. Opracowanie merytoryczne, zgodnie z zakresem tematycznym przedstawionym poniżej, w tym wykonanie korekty graficznej, stylistycznej i redakcyjnej 2. Wykonanie ilustracji i rysunków (ok. 50 szt) 3. Skład i opracowanie graficzne 4. Nadanie nr ISBN przez Zamawiającego 5. Wydruk i dostarczenie egzemplarzy książek do siedziby Zamawiającego II. Zakres treściowy wydawnictwa książkowego dla dzieci i młodzieży - Poradnika młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej Wykonawca zobowiązuje się do opracowania merytorycznego tekstu, zgodnie z poniższym zakresem tematycznym: 1. Wyjątkowość fauny i flory Puszczy Białowieskiej. 2. Wysoka różnorodność biologiczna Puszczy Białowieskiej. 3. Formy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej i czynnna ochrona Puszczy. 4. Funkcje i rola lasu. 5. Znaczenie martwego drewna dla organizmów żywych. 6. Rola Puszczy w życiu człowieka, w tym: - historyczny związek człowieka z puszczą (bartnictwo, sianożęcia, królewskie polowania) - współcześnie (turystyka, edukacja, gospodarka lesna, puszcza w życiu lokalnej społeczności) 7. Co możemy zrobić dla puszczy- praktyczny poradnik: - jak się zachować w puszczy np. Co zrobić z ogryzkiem po jabłku, jak się znajdzie nielegalne wysypisko śmieci, co zrobić gdy się znajdzie martwego żubra, co zrobić w przypadku ugryzienia kleszcza itp. - jak bezpiecznie zachowywac się w puszczy (np. co ze sobą zabrać, w co się ubrać) 8. Znaczenie leśnictwa w ochronie przyrody Puszczy Białowieskiej np. prowadzenia żubrów, projekty rezerwatów przyrody. 9. Sugerowana literatura Powyższe zagadnienia powinny być przygotowane w popularnej, a zarazem ściśle poprawnej merytorycznie formie, najlepiej w formie ciekawostek, pytań i odpowiedzi, porad, krótkich informacji opracowanych w ciekawej, nowoczesnej formie graficznej. Objętość tekstu folderu należy wynosić ok. 3 arkuszy. Język powinien być zrozumiały i czytelny, dostosowany do wieku odbiorców. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ilustracji i rysunków (ok. 50 szt.), dopasowanych treścią do opracowanego tekstu. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia 50 zdjęć (± 5 zdjęcia), na nośniku informacji w formacie TIFF lub JPG III.Specyfikacja wydawnictwa książkowego dla dzieci i młodzieży: - grupa odbiorców: dzieci i młodzież (szkoła podstawowa i gimnazjum) - liczba egz.: 1000 szt - liczba stron: 56 - format: B5 - oprawa: twarda, szyta po dłuższym boku - papier: okładka: tektura 2,5 mm, oklejka 4+0, kreda mat 135 g/ m2 + folia mat + lakier UV - punktowo, wyklejka 4+4, offset 140g/ m2 środek: 170 g, papier kreda mat, druk dwustronny 4 + 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7, 79.82.10.00-5, 79.82.30.00-9, 79.97.10.00-1, 79.82.00.00-8, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5, 79.55.20.00-8, 79.82.11.00-6, 79.55.30.00-5, 92.31.22.10-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II - Folder o regionie z uwzględnieniem atrakcji poza puszczą.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Zakres zadań Wykonawcy: 1. Opracowanie merytoryczne, w tym wykonanie korekty graficznej, stylistycznej i redakcyjnej. 2. Tłumaczenie tekstu na język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski. 3. Skład i opracowanie graficzne folderu. 4. Nadanie nr ISBN przez Zamawiającego. 5. Wydruk i dostarczenie egzemplarzy książek do siedziby Zamawiającego II1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania merytorycznego tekstu, zgodnie z poniższymi wymaganiami: - przedstawienie przede wszystkim atrakcji regionu znajdujących się w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Folder ma zachęcać potencjalnego turystę do odwiedzenia miejsc znajdujących się w mniej uczęszczanych zakątkach powiatu hajnowskiego. Podstawową funkcją folderu ma być przedstawienie w uporządkowany sposób oferty regionu (zgodnie z opisem poszczególnych obszarów z pkt. a), jego walorów i atrakcji. Opis atrakcji turystycznych powiatu hajnowskiego, powinien pozwolić turystom, usystematyzować i zapamiętać te atrakcje. Treść folderu musi cechować wysoki poziom merytoryczny, - objętość tekstu folderu powinna wynosić nie mniej niż 4 strony formatu A4 wg. poniższych wytycznych: marginesy: lewy- 2,0 cm, pozostałe - 2,0 cm; edycja tekstu - czcionka -times new roman 12 punktów; interlinia - 1,5; wyrównywanie tekstu - do lewego i prawego marginesu, nie stosować dzielenia wyrazów. Autor treści powinien dokonać podziału na poszczególne strony folderu, - zawartość merytoryczna folderu powinna obejmować wprowadzenie dotyczące specyfiki regionu poza Puszczą Białowieską oraz krótko prezentować atrakcje występujące w Puszczy Białowieskiej. Treść folderu musi dotyczyć opisu spójnego dla obszaru objętego projektem tj. powiatu hajnowskiego. Tytuł albumu do uzgodnienia z zamawiającym. - Informacje powinny być przedstawione czytelnie w podziale na następujące działy: a) Opis poszczególnych obszarów Regionu Puszczy Białowieskiej: Puszcza Białowieska i Białowieża (dotyczy obszaru gminy Białowieża) Hajnówka - Brama do Puszczy (dotyczy obszaru miasta i gminy Hajnówka) Zielona kraina dobrych wiatrów (dotyczy obszaru gminy Narewka) Kraina otwartych okiennic i Narwiańskich meandrów (dotyczy obszaru gminy Narew) Wśród łanów zbóż i kurhanów (dotyczy obszaru gminy Czyże) Puszcza Białowieska - sielska (dotyczy obszaru gminy Dubicze Cerkiewne) Przystanek Czeremcha (dotyczy obszaru gminy Czeremcha) Królewskie Miasto na Kresach (dotyczy obszaru miasta i gminy Kleszczele) Dla każdego z wymienionych obszarów należy opisać: najważniejsze atrakcje, które warto zobaczyć; przyroda i sport (obiekty widokowe, obszary chronione udostępnione do zwiedzania, formy turystyki aktywnej, itp.); przykładowe trasy i szlaki turystyczne występujące na danym obszarze (np. rowerowe, piesze, nordic walking, do nart biegowych); imprezy cykliczne itp. Folder ma mieć charakter wizerunkowy - zawierać dużo fotografii, w tekście powinny znaleźć się odwołania do istniejących publikacji turystycznych (przewodników, map, folderów), kody QR, adresy stron internetowych. b) Końcowe strony folderu powinny zawierać zwięzły Informator, w którym powinna zostać uwzględniona m.in.: baza teleadresowa obiektów noclegowych i gastronomicznych w danej miejscowości, adresy i dane kontaktowe do punktów informacji turystycznej, wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego, lista biur i agencji turystycznych świadczących usługi na terenie powiatu. Do każdego obszaru należy przyporządkować kolor i kolorami oznaczyć strony, na których opisane zostaną atrakcje. Folder powinien zawierać również rysunkową mapę, na której zamieszczone zostaną lokalizacje poszczególnych atrakcji, przedstawione w czytelnej obrazkowej (animowanej) formie, m.in: - obiekty widokowe, - obszary chronione udostępnione do zwiedzania, - przykładowe trasy i szlaki turystyczne występujące na danym obszarze (np. rowerowe, piesze, nordic walking, do nart biegowych), Mapa regionu Puszczy Białowieskiej powinna zostać zamieszczona na środkowych dwóch stronach folderu. Język folderu powinien być zrozumiały i czytelny, a sposób przekazu powinien podkreślać osobliwości wybranych atrakcji. Treść powinna być przedstawiona w interesującej i praktycznej dla turysty formie. Teksty przygotowane na potrzeby folderu nie mogą być wykorzystywane w całości ani w części do innych publikacji przygotowywanych przez Wykonawcę. Teksty zamieszczane w folderze lub ich fragmenty muszą być materiałami autorskimi - tj. nie mogą pochodzić z innych publikacji przygotowanych przez Wykonawcę lub innych źródeł. Przedstawiona powyżej zawartość folderu jest propozycją zagadnień ustalonych przez członków Rady Programowej projektu. Koncepcja powinna uwzględniać zastosowanie innowacyjnej formy przekazu wydawniczego. Autor/zespół autorów folderu powinien przedstawić koncepcję folderu Zamawiającemu do akceptacji. 2. Tłumaczenie tekstu. Zaakceptowany tekst w języku polskim powinien być przetłumaczony na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski. 3. Opracowanie graficzne folderu. Wykonawca zaproponuje propozycję projektu graficznego folderu, która przedstawiona zostanie do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia 70 zdjęć (± 10 zdjęcia), na nośniku informacji w formacie TIFF lub JPG 4. Przygotowanie do druku, w tym korekty językowe i redakcyjne przed łamaniem tekstu oraz korekty w ramach poprawek korekcyjnych po łamaniu tekstu do momentu zaakceptowania przez Zamawiającego. Autor folderu przedstawi Zamawiającemu w edytowalnej formie elektronicznej propozycję formy i treści folderu do zaakceptowania przed ostatecznym odbiorem usługi. 5. Skład i łamanie tekstu. 6. Druk folderów zgodnie z poniższymi wymaganiami po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego. III. Specyfikacja - 24 strony + okładka = 28 strony - format: A5 w układzie pionowym -okładka: papier kreda dwustronnie matowa, gramatura min: 300g, CMYK 4+4, dwustronny, tłoczenia oraz lakierowanie UV punktowe, matowa folia zabezpieczająca - środek: papier kreda matowa, gramatura min. 170 g CMYK 4+4, dwustronny - oprawa: zeszytowe płaskie dwie zszywki nakład łączny: 7000 szt. (7 wersji językowych po 1000 egzemplarzy: polska, angielska, niemiecka, rosyjska, francuska, hiszpańska, włoska).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7, 79.82.10.00-5, 79.82.30.00-9, 79.53.00.00-8, 79.97.10.00-1, 79.82.00.00-8, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5, 79.55.20.00-8, 79.82.11.00-6, 79.55.30.00-5, 92.31.22.10-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-05-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-05-07