Zamówienie Nr KD. 272.2.1.2011 z dnia 2011-03-08 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer KD. 272.2.1.2011
Data wydania 2011-03-08

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.1.2011 z dnia 14.02.2011 - Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego”

 

Hajnówka, dnia 08.03.2011 r..

 

KD. 272.2.1.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. ,, Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiegoza najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 2 złożoną przez: 

SIGMA PROJEKT MACIEJ MARCZUK

03-977 WARSZAWA

UL. MAROKAŃSKA 21 C

Cena oferty wynosi 92 004,00 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt..

Wybrany Wykonawca zostanie proszony o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena” .

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 

Nr. oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

 

 

 

 

1

 

DESIGNERS

A. Jagura , Ż. Jagura Sp. J.

 

02-408 Warszawa

ul. Szuberta 2

 

 

 

33,64

2

 

SIGMA PROJEKT

Maciej Marczuk

 

 

03-977 Warszawa

uL. Marokańska 21 C

 

 

100 ,00

3

Konsorcjum Firm

DRO-KONSULT Sp. z o.o.

I GISPRO Sp. z o.o

 

 

03-310 Warszawa

ul. Odrowąża 15

 

22,14

4

 

LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.o.

62-500 Konin

ul. Marii Dąbrowskiej 8

 

50,54

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-03-08

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-03-08

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-03-08