Zamówienie Nr 94368 - 2013 z dnia 2013-03-08 - Hajnówka: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w roku 2013 - 2014. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w roku 2013 - 2014. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 94368 - 2013
Data wydania 2013-03-08

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 56852-2013 z dnia 2013-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w roku 2013 - 2014 w ilościach: 1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne samochodowe - 4400 kpl. 2. Tablice zwyczajne do przyczep - 350 szt. 3. Tablice...
Termin składania ofert: 2013-02-22

Hajnówka: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w roku 2013 - 2014.
Numer ogłoszenia: 94368 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56852 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w roku 2013 - 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w roku 2013 - 2014 w ilościach: 1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne samochodowe - 4400 kpl. 2. Tablice zwyczajne do przyczep - 350 szt. 3. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe - 280 szt. 4. Tablice zwyczajne do ciągników rolniczych - 280 szt. 5. Tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe - 350 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 44.42.34.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TABAL Sp.J. Jan Kidaj Mieczysław Daniel, ul. Energetyków 14, 20-468 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 61094,10

  • Oferta z najniższą ceną: 61094,10 / Oferta z najwyższą ceną: 67513,47

  • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-08

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-08