Zamówienie Nr 97452 - 2010 z dnia 2010-04-08 - Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Tytuł Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer 97452 - 2010
Data wydania 2010-04-08

Hajnówka: Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 97452 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77058 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Zadanie 1 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1643 B droga wojewódzka 687- Słobódka od km 0+000 - 2+353, w ilości 1412 m3 Zadanie 2 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1606 B Klejniki - Hukowicze od km 0+000 - 1+029, w ilości 360 m 3 Zadanie 3. Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1622 B Kotówka- Trywieża - Wólka - Kuraszewo ( odcinek Wólka - Kuraszewo ) od km 8+270 - 9+ 470, w ilości 720 m 3 Zadanie 4 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1615 B Podrzeczany - dr. Nr 1614 B od km 0+000 - 0+800, w ilości 480 m 3 Zadanie 5 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1614 B Lady - Leniewo od km 3+316 - 3+816, w ilości 300 m 3 Zadanie 6 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1636 B Zabłotczyzna - Minkówka od km 3+964 - 5+264, w ilości 1268 m³ Zadanie7 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1676 B Rutka - Grabowiec od km 0+000 -1+000, w ilości 600 m ³ Zadanie 8. Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1674 B dr. wojewódzka Nr 685 do wsi Progale od km 0+000 - 1+200, w ilości 902 m ³ Zadanie 9 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1481 B Trześcianka - Puchły od km 12+470 - 13+220, w ilości 463 m ³ Zadanie 10. Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1630 B Ogrodniki - Iwanki od km 4+289 - 6+289, w ilości 502 m ³..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1643 B droga wojewódzka 687- Słobódka od km 0+000 - 2+353, w ilości 1412 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U TOMEX Tomasz Danilewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51679,20

 • Oferta z najniższą ceną: 51679,20 / Oferta z najwyższą ceną: 51679,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1606 B Klejniki - Hukowicze od km 0+000 - 1+029, w ilości 360 m 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1622 B Kotówka- Trywieża - Wólka - Kuraszewo ( odcinek Wólka - Kuraszewo ) od km 8+270 - 9+ 470, w ilości 720 m 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22785,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1615 B Podrzeczany - dr. Nr 1614 B od km 0+000 - 0+800, w ilości 480 m 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14054,40

 • Oferta z najniższą ceną: 14054,40 / Oferta z najwyższą ceną: 16361,66

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1614 B Lady - Leniewo od km 3+316 - 3+816, w ilości 300 m 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Jan Oniszczuk, Widowa 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8784,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8784,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9695,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1636 B Zabłotczyzna - Minkówka od km 3+964 - 5+264, w ilości 1268 m³

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U TOMEX Tomasz Danilewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41767,92

 • Oferta z najniższą ceną: 41767,92 / Oferta z najwyższą ceną: 41767,92

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1676 B Rutka - Grabowiec od km 0+000 -1+000, w ilości 600 m ³

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24888,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1674 B dr. wojewódzka Nr 685 do wsi Progale od km 0+000 - 1+200, w ilości 902 m ³

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U TOMEX Tomasz Danilewski, Siewna 24, 17-100 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30746,29

 • Oferta z najniższą ceną: 30746,29 / Oferta z najwyższą ceną: 38515,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1481 B Trześcianka - Puchły od km 12+470 - 13+220, w ilości 463 m ³

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANS-BET Witalis Alimowski, Mickiewicza 33, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15128,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15128,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16945,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1630 B Ogrodniki - Iwanki od km 4+289 - 6+289, w ilości 502 m ³.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16535,88

 • Oferta z najniższą ceną: 16535,88 / Oferta z najwyższą ceną: 18373,20

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-04-08