Zamówienie Nr DT.3411.1.2013 z dnia 2013-04-08 - „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer DT.3411.1.2013
Data wydania 2013-04-08

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2013 z dnia 2013-03-22 „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” Nr ogłoszenia: Nr 97034 – 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

 

 

Hajnówka, dn. 08.04.2013 r.

DT. 3411.1.2013

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

       Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:” Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” wybrano oferty jak niżej:

 

Zadanie 1.

 

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1652B w Wólce Terechowskiej na odc. dł. 300 mb w ilości 240 m³

 

Wybrano ofertę Nr 3 firmy:

 

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY Anatol Panasiuk

ul. Ogrodowa 58

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi: 8659,20 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

1.

FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA

Edward Piszczatowski

17-106 Orla, ul. Armii Czerwonej 69

8856,00

97,78

2.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119

9446,40

91,67

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

10079,85

85,91

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 2.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 8450,10 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

3.

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

15744,00

53,67

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

11070,00

76,33

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

12598,89

67,07

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 3.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Nowokornino - Kuraszewo na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 16900,20 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

3.

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

30504,00

55,40

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

22140,00

76,33

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

25203,93

67,05

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 4.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 8302,50 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

3.

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

15744,00

52,73

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

11070,00

75,00

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

12598,89

65,90

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 5.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1619B Jagodniki – Dubicze Osoczne na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 16900,20 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

3.

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

26814,00

63,03

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

23616,00

71,56

5.

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7

27675,00

61,07

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

25203,93

67,05

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

 

Zadanie 6 .

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1627B w miejscowości Łopuchówka na odc. dł. 560 mb w ilości 336 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 9298,80 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

12398,40

75,00

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

14109,33

65,91

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 7.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1481B do wsi Puchły na odc. dł. 200 mb w ilości 110 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 3923,70 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

4600,20

85,29

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

4538,70

86,45

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 8.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna na odc. dł. 500 mb w ilości 290 m³

 

Wybrano ofertę Nr 5 firmy:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

 

Cena oferty wynosi: 10308,63 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

2.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119

10344,30

99,66

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

11414,40

90,31

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

12178,23

84,65

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

Zadanie 9.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636B Mińkówka – Podlewkowie na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³

 

 

Wybrano ofertę Nr 5 firmy:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

 

Cena oferty wynosi: 20959,20 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

2.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119

21402,00

97,93

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

23616,00

88,75

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

25203,93

83,16

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 10.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo na odc. dł. 400 mb w ilości 240 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 6494,40 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

3.

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

12792,00

50,77

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

9446,40

68,75

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

10079,85

64,43

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zadanie 11.

Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1613B Klejniki - Sapowo na odc. dł. 550 mb w ilości 275 m³

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparka

ŻWIR - PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 7441,50 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

3.

ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY

Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka ul. Ogrodowa 58

15528,75

47,92

4.

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka ul. Siewna 24

10824,00

68,75

7.

ROGOZA INC.

Eugeniusz Rogoza

17-106 Orla Krywiatycze 89

11548,47

64,44

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 6

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kilińskiego 18

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zajął stanowiska w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-08

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-08