Zamówienie Nr 208051 - 2013 z dnia 2013-10-08 - Hajnówka: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014

Tytuł Hajnówka: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014
Numer 208051 - 2013
Data wydania 2013-10-08

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Hajnówka: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 208051 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013-2014 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim -Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w 26 szkołach i 2 przedszkolach Powiatu Hajnowskiego, w okresie do końca marca 2014, w ramach ofert doskonalenia nauczycieli i dyrektorów oraz katalogu sieci przygotowanych przez ORE, dostosowanych do potrzeb szkoły/przedszkola i zawartych w Rocznych Planach Wspomagania - RPW oraz w ramach 4 tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. Planowana liczba uczestników: 415 nauczycieli, nauczycielek i dyrektorów, dyrektorek w ramach realizacji RPW oraz 80 uczestników sieci współpracy i samokształcenia. W ramach realizacji RPW realizowane są warsztaty podzielone na moduły oraz wykłady/konsultacje grupowe, natomiast w ramach sieci współpracy i samokształcenia - spotkania z ekspertem zewnętrznym. Warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe oraz spotkania w sieci będą odbywały się w cyklach 3-godzinnych, przy czym jedna godzina zajęć to 45 minut. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 32 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie1. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczne przedszkole Miejsce wykonania: 17-200 Hajnówka, ul. W. Jagiełły 7 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014 konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty- marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Rola i zadania wychowawcy grupy przedszkolnej. Tematy warsztatów - moduły: 1. Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela przedszkola - metody aktywizujące. 2. Wspieranie adaptacji dzieci w przedszkolu - organizowanie pracy grupy. 3. Dziecko trudne - jak pomóc mu funkcjonować w grupie. 4. Jak efektywnie współpracować z rodzicami w przedszkolu. Zadanie 2. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce. Obszar wsparcia: Praca z dzieckiem młodszym Miejsce wykonania: 17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty- marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. 2. Jak radzić sobie z agresją u dzieci? 3. Dziecko nieśmiałe, zahamowane - jak uaktywnić takie dziecko. 4. Jak uwzględnić potrzeby dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi na zajęciach edukacyjnych. Zadanie 3. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Białowieży. Obszar wsparcia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny inernet Miejsce wykonania: 17-230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty- marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Jak wykorzystywać TIK w nauczaniu przedmiotów z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów Tematy warsztatów - moduły: 1.Tworzenie prezentacji za pomocą aplikacji Prezi. 2. Przygotowanie animacji z wykorzystaniem zdjęć. 3. Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 4. Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. Zadanie 4. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Czeremsze. Obszar wsparcia: Budowa koncepcji pracy szkoły Miejsce wykonania: 17- 240 Czeremcha, ul. Szkolna 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 13 Temat wykładu: Co to jest koncepcja pracy szkoły? Podstawy prawne. Budowa koncepcji pracy szkoły - główne zagadnienia wymagające uwzględnienia koncepcji. Tematy warsztatów - moduły: 1. Szablon koncepcji - planowanie zadań. 2. Diagnoza potrzeb szkoły. Analiza SWOT. 3. Pomysł na szkołę - budowanie koncepcji pracy szkoły. 4. Pomysł na szkołę - budowanie koncepcji pracy szkoły. Zadanie 5. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Czyżach. Obszar wsparcia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny Miejsce wykonania: 17- 207 Czyże 64 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? - czynniki wzmacniające sukces ucznia. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak rozpoznać indywidualne możliwości ucznia?- diagnoza słabych i mocnych stron. 2. Jak rozpoznać indywidualne możliwości ucznia? - narzędzia pomocne w pracy. 3. Jak wspierać proces uczenia się ucznia? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji oraz tworzących w klasie atmosferę wzmacniającą poczucie wartości uczniów. 4. Jak rozwijać kreatywność uczniów? - skuteczne metody i formy pracy rozwijające zdolności i kreatywność ucznia. Zadanie 6. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak skutecznie motywować do nauki ucznia z trudnościami szkolnymi? 2. Jak uczyć dzieci szybkiego czytania? 3. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 4. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. Zadanie 7. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Dubinach. Obszar wsparcia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ? Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1B Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 13 Temat wykładu: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania pracy szkoły - podstawy prawne. Tematy warsztatów - moduły: 1. Projekt ewaluacyjny - etap ewaluacji - harmonogram, pytania kluczowe, wskaźniki. 2. Metodologia badań - narzędzia badawcze. 3. Analiza zgromadzonego materiału ewaluacyjnego. 4. Sporządzenie sprawozdania wraz z wnioskami i rekomendacjami. Zadanie 8. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Kleszczelach. Obszar wsparcia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet Miejsce wykonania: 17- 250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 12 Temat wykładu: Nowoczesne technologie w edukacji. Bezpieczny Internet. Tematy warsztatów - moduły: 1. Materiały edukacyjne w Internecie (Otwarte Zasoby Edukacyjne). Ich wyszukiwanie i możliwość użycia. Serwisy edukacyjne, które warto znać. 2. Wykorzystanie tablicy interaktywnej - podstawy użytkowania 3. Tworzenie własnych plansz, prezentacji multimedialnych. 4. Tworzenie własnych plansz, prezentacji multimedialnych. Zadanie 9. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Wołkowyckiego w Narewce. Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 220 Narewka, ul. Nowa 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 18 Temat wykładu: Specjalne potrzeby edukacyjne i ich uwarunkowania. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną? 2. Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową? 3. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - sposoby realizacji podstawy programowej. 4. Jak uwzględniać potrzeby edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach edukacyjnych. Zadanie 10. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej im. Gen. Zygmunta Berlinga w Narwi. Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 210 Narew, ul. Mickiewicza 81 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Tematy warsztatów - moduły: 1. Czynniki wzmacniające i wygaszające zaburzenia zachowania. 2. Skuteczne metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania. 3. Metoda konstruktywnej konfrontacji jako sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole. 4. Jak radzić sobie z uczniem z zaburzeniami zachowania? - szkolna procedura postępowania z uczniem z zaburzeniami zachowania. Zadanie 11. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Nowokorninie. Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Nowokornin Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Specjalne potrzeby edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów zdolnych. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak rozpoznać specyficzne trudności w uczeniu się? 2. Jak uwzględnić specyficzne trudności w uczniu się na zajęciach edukacyjnych? 3. Jak pracować z uczniem zdolnym w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych? 4. Jak rozwijać kreatywność u uczniów? Zadanie 12. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Działowa 1 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 12 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczanie metodą projektu edukacyjnego. 2. Nauczanie metodą projektu edukacyjnego - opracowanie planu projektu edukacyjnego w szkole. 3. Techniki efektywnego uczenia się i notowania. Mnemotechniki. 4. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji. Zadanie 13. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce. Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 19 Temat wykładu: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematy warsztatów - moduły: 1. Analiza potrzeb specjalnych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i planowanie pracy (analiza konkretnego przypadku ). 2. Analiza potrzeb specjalnych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i planowanie pracy (analiza konkretnego przypadku ). 3. Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 4. Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową. Zadanie 14. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Hajnówce. Obszar wsparcia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 21 Temat wykładu: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny, z uwzględnieniem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Tematy warsztatów - moduły: 1. Czynniki wzmacniające sukces ucznia - wzmocnienie czynników związanych ze szkołą. 2. Praca z uczniem zdolnym - rozpoznawanie indywidualnych możliwości ucznia (diagnoza mocnych i słabych stron ucznia) 3. Metody, sposoby pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym. 4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zadanie 15. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Białowieży. Obszar wsparcia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet Miejsce wykonania: 17- 230 Białowieżą, ul. Waszkiewicza 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Jak motywować uczniów do nauki stosując TIK? Tematy warsztatów - moduły: 1. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela (program Excel) 2. Jak tworzyć i wykorzystywać film w praktyce szkolnej. 3. Jak tworzyć i wykorzystywać film w praktyce szkolnej. 4. Tablica interaktywna w nauczaniu. Zadanie 16. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czeremsze. Obszar wsparcia: Doradztwo zawodowe w szkole - aspekty prawne (podstawa programowa). Miejsce wykonania: 17- 240 Czeremcha, ul. Duboisa 12 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 8 Temat wykładu: Doradztwo zawodowe w szkole- aspekty prawne (podstawa programowa). Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak planować i organizować system doradztwa zawodowego w szkole? 2. Jak planować i organizować system doradztwa zawodowego w szkole? 3. Kompetencje doradcze nauczycieli - metody pracy, ogólnodostępne narzędzia w zakresie doradztwa zawodowego. 4. Grupowe poradnictwo zawodowe w szkole. Zadanie 17. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czyżach. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 207 Czyże 64 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL) 2. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji. 3. Praca na lekcji z wykorzystaniem technik szybkiego czytania i map myśli jako metod efektywnego uczenia się. 4. Jak korzystać z technik pamięciowych w procesie nauczania? - zastosowanie mnemotechniki na lekcji. Zadanie 18. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych. Obszar wsparcia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną Miejsce wykonania: 17- 204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Ewaluacja wewnętrzna jako forma oceny pracy szkoły. Tematy warsztatów - moduły: 1. Tworzenie projektu ewaluacyjnego. 2. Dobór i opracowanie narzędzi badawczych - kwestionariuszy ankiet, wywiad, arkusze obserwacji itp. 3. Opracowanie i interpretacja zebranych danych, pogłębiona analiza wyników ewaluacji. 4. Przygotowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej - wnioski - rekomendacje. Zadanie 19. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Dubinach. Obszar wsparcia: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji wewnętrznej szkoły Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1B Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Koncepcja EWD. Tematy warsztatów - moduły: 1. Analiza informacji z wykorzystaniem platformy EWD i kalkulatora EWD. 2. Analiza informacji z wykorzystaniem platformy EWD i kalkulatora EWD. 3. Interpretacja wyników EWD. 4. Jak planować rozwój szkoły pod kątem wykorzystania informacji o EWD? Zadanie 20. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Kleszczelach. Obszar wsparcia: Rodzice są partnerami szkoły Miejsce wykonania: 17- 250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Rodzice partnerami szkoły. Aspekty prawne. Tematy warsztatów - moduły: 1. Dialog z rodzicami - złote reguły w porozumiewaniu się z rodzicami w sytuacjach związanych z naruszaniem bezpieczeństwa w szkole. 2. Jak pozyskać rodzica do współpracy w zakresie bezpieczeństwa. 3. Postawy negocjacji. 4. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę. Zadanie 21. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Tamary Sołoniewicz w Narewce. Obszar wsparcia: Rodzice są partnerami szkoły Miejsce wykonania: 17- 220 Narewka, ul. Nowa 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 15 Temat wykładu: Rodzice partnerami szkoły. Tematy warsztatów - moduły: 1. Co ułatwia, a co utrudnia współpracę miedzy rodzicami i nauczycielami w naszej szkole - analiza. 2. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami? 3. Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 4. Partnerska wywiadówka - jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę? Zadanie 22. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 210 Narew, ul. Mickiewicza 81 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 14 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji. 2. Jak korzystać z technik pamięciowych w procesie nauczania? - zastosowanie mnemotechnik na lekcji. 3. Formułowanie pytań wspierających rozwój ucznia. 4. Zastosowanie technik komunikacyjnych na lekcjach - sztuka wywierania pozytywnego wpływu. Zadanie 23. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul.3 Maja 54 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jakimi metodami pracować z uczniem słabym, by uzyskać efekty. 2. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 3. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 4. Jak skutecznie motywować do nauki ucznia z trudnościami szkolnymi? Zadanie 24. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Hajnówce. Obszar wsparcia: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 2. Dyscyplina w klasie - jak wprowadzić dyscyplinę w klasie? 3. Metody motywowania uczniów, w tym sprawiających problemy wychowawcze, do nauki. 4. Efektywna współpraca wychowawców z rodzicami uczniów. Zadanie 25. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum z DNJB w Hajnówce. Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 21 Temat wykładu: Bezpieczna szkoła - bezpieczeństwo w klasie, podczas przerw, wycieczek szkolnych. Tematy warsztatów - moduły: 1. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych - skuteczna komunikacja. 2. Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami uczniów? 3. Wykorzystanie mediacji i negocjacji w praktyce szkolnej. 4. Jak rozmawiać z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze; zawieranie kontraktu. Zadanie 26. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce. Obszar wsparcia: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 18 Temat wykładu: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. Tematy warsztatów - moduły: 1. Zasady powoływania zespołów nauczycielskich, przydział zadań, planowanie pracy. 2. Komunikacja interpersonalna. 3. Komunikacja interpersonalna. 4. Zarządzanie emocjami. Zadanie 27. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce. Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 22 Temat wykładu: Cechy dobrego wychowawcy. Tematy warsztatów - moduły: 1. Skuteczna komunikacja w pracy wychowawcy. 2. Jak uatrakcyjniać lekcje wychowawcze? 3. Wybrane metody pracy z grupą, budujące zgrany zespół klasowy. 4. Co ułatwia i co utrudnia współpracę miedzy rodzicami i nauczycielami? Jak pozyskać rodzica do współpracy? Zadanie 28. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum Leśne w Białowieży. Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Miejsce wykonania: 17- 230 Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny 1A Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 24 Temat wykładu: Zadania i obowiązki wychowawcy klasy - bezpieczeństwo w szkole. Tematy warsztatów - moduły: 1. Metody pracy wychowawczej z grupą klasową - wzmocnienie warsztatu pracy nauczyciela 2. Oddziaływania wychowawcze wobec ucznia eksperymentującego z substancjami psychoaktywnymi. 3. Agresja, przemoc ucznia - co robić by zachować bezpieczeństwo ucznia, klasy, nauczyciela. 4. Efektywna współpraca z rodzicami uczniów - zasady prowadzenia zebrań z rodzicami. Zadanie 29. Realizacja wsparcia eksperckiego dla sieci współpracy i samokształcenia: Sieć dyrektorów - Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Tematy spotkań: 1. Aktualne przepisy prawne w kontekście pracy dyrektora szkoły 2.Bezpieczeństwo w szkole i tworzenie przydatnych procedur 3.Organizacja pracy zespołów nauczycieli jako ważne zadanie dyrektora szkoły. Miejsce wykonania: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sala konferencyjna nr 12 lub Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a, sala konferencyjna Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Zadanie 30. Realizacja wsparcia eksperckiego sieci współpracy i samokształcenia: Nauczyciele pracują zespołowo Tematy spotkań: 1. Praca z uczniem z problemami wychowawczymi. 2. Wystąpienie publiczne- autoprezentacja. 3. Współpraca z rodzicami. Miejsce wykonania: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sala konferencyjna nr 12 lub Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a, sala konferencyjna Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Zadanie 31. Realizacja wsparcia eksperckiego sieci współpracy i samokształcenia: Praca z uczniem młodszym Tematy spotkań; 1. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy z uczniem młodszym. 2. Jak rozwijać kreatywność uczniów? 3. Praca z uczniem zdolnym. Miejsce wykonania: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sala konferencyjna nr 12 lub Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a, sala konferencyjna Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Zadanie 32. Realizacja wsparcia eksperckiego sieci współpracy i samokształcenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet (rok II). Tematy spotkań: 1. Tworzenie aplikacji do tablicy interaktywnej. 2. Tworzenie aplikacji do tablicy interaktywnej. 3. Tworzenie aplikacji do tablicy interaktywnej. Miejsce wykonania: sala komputerowa w szkole Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 32.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujący sposób: 1) dopuszcza się wprowadzenie zmian osób uczestniczących w wykonaniu zadania, pod warunkiem zapewnienia osoby posiadającej co najmniej kwalifikacje wymagane odnośnie realizacji danego zadania, określone w SIWZ. Zmiany mogą być dokonane w formie pisemnej, udokumentowane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2) dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować na piśmie. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy zawarte są w załączniku nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka, Wydział Promocji i Rozwoju, pokój nr 4 (parter), tel.+48 85 682 51 99.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, Sekretariat -pokój 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie1. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczne przedszkole Miejsce wykonania: 17-200 Hajnówka, ul. W. Jagiełły 7 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014 konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty- marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Rola i zadania wychowawcy grupy przedszkolnej. Tematy warsztatów - moduły: 1. Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela przedszkola - metody aktywizujące. 2. Wspieranie adaptacji dzieci w przedszkolu - organizowanie pracy grupy. 3. Dziecko trudne - jak pomóc mu funkcjonować w grupie. 4. Jak efektywnie współpracować z rodzicami w przedszkolu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Praca z dzieckiem młodszym Miejsce wykonania: 17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty- marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. 2. Jak radzić sobie z agresją u dzieci? 3. Dziecko nieśmiałe, zahamowane - jak uaktywnić takie dziecko. 4. Jak uwzględnić potrzeby dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi na zajęciach edukacyjnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Białowieży..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny inernet Miejsce wykonania: 17-230 Białowieża, ul. Waszkiewicza 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty- marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Jak wykorzystywać TIK w nauczaniu przedmiotów z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów Tematy warsztatów - moduły: 1.Tworzenie prezentacji za pomocą aplikacji Prezi. 2. Przygotowanie animacji z wykorzystaniem zdjęć. 3. Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 4. Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Czeremsze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Budowa koncepcji pracy szkoły Miejsce wykonania: 17- 240 Czeremcha, ul. Szkolna 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 13 Temat wykładu: Co to jest koncepcja pracy szkoły? Podstawy prawne. Budowa koncepcji pracy szkoły - główne zagadnienia wymagające uwzględnienia koncepcji. Tematy warsztatów - moduły: 1. Szablon koncepcji - planowanie zadań. 2. Diagnoza potrzeb szkoły. Analiza SWOT. 3. Pomysł na szkołę - budowanie koncepcji pracy szkoły. 4. Pomysł na szkołę - budowanie koncepcji pracy szkoły..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Czyżach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny Miejsce wykonania: 17- 207 Czyże 64 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? - czynniki wzmacniające sukces ucznia. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak rozpoznać indywidualne możliwości ucznia?- diagnoza słabych i mocnych stron. 2. Jak rozpoznać indywidualne możliwości ucznia? - narzędzia pomocne w pracy. 3. Jak wspierać proces uczenia się ucznia? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji oraz tworzących w klasie atmosferę wzmacniającą poczucie wartości uczniów. 4. Jak rozwijać kreatywność uczniów? - skuteczne metody i formy pracy rozwijające zdolności i kreatywność ucznia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak skutecznie motywować do nauki ucznia z trudnościami szkolnymi? 2. Jak uczyć dzieci szybkiego czytania? 3. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 4. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Dubinach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ? Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1B Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 13 Temat wykładu: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania pracy szkoły - podstawy prawne. Tematy warsztatów - moduły: 1. Projekt ewaluacyjny - etap ewaluacji - harmonogram, pytania kluczowe, wskaźniki. 2. Metodologia badań - narzędzia badawcze. 3. Analiza zgromadzonego materiału ewaluacyjnego. 4. Sporządzenie sprawozdania wraz z wnioskami i rekomendacjami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Kleszczelach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet Miejsce wykonania: 17- 250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 12 Temat wykładu: Nowoczesne technologie w edukacji. Bezpieczny Internet. Tematy warsztatów - moduły: 1. Materiały edukacyjne w Internecie (Otwarte Zasoby Edukacyjne). Ich wyszukiwanie i możliwość użycia. Serwisy edukacyjne, które warto znać. 2. Wykorzystanie tablicy interaktywnej - podstawy użytkowania 3. Tworzenie własnych plansz, prezentacji multimedialnych. 4. Tworzenie własnych plansz, prezentacji multimedialnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Wołkowyckiego w Narewce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 220 Narewka, ul. Nowa 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 18 Temat wykładu: Specjalne potrzeby edukacyjne i ich uwarunkowania. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną? 2. Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową? 3. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - sposoby realizacji podstawy programowej. 4. Jak uwzględniać potrzeby edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach edukacyjnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej im. Gen. Zygmunta Berlinga w Narwi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 210 Narew, ul. Mickiewicza 81 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Tematy warsztatów - moduły: 1. Czynniki wzmacniające i wygaszające zaburzenia zachowania. 2. Skuteczne metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania. 3. Metoda konstruktywnej konfrontacji jako sposób radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole. 4. Jak radzić sobie z uczniem z zaburzeniami zachowania? - szkolna procedura postępowania z uczniem z zaburzeniami zachowania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Nowokorninie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Nowokornin Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Specjalne potrzeby edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów zdolnych. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak rozpoznać specyficzne trudności w uczeniu się? 2. Jak uwzględnić specyficzne trudności w uczniu się na zajęciach edukacyjnych? 3. Jak pracować z uczniem zdolnym w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych? 4. Jak rozwijać kreatywność u uczniów?.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Działowa 1 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 12 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczanie metodą projektu edukacyjnego. 2. Nauczanie metodą projektu edukacyjnego - opracowanie planu projektu edukacyjnego w szkole. 3. Techniki efektywnego uczenia się i notowania. Mnemotechniki. 4. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. 3 Maja 54 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 19 Temat wykładu: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematy warsztatów - moduły: 1. Analiza potrzeb specjalnych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i planowanie pracy (analiza konkretnego przypadku ). 2. Analiza potrzeb specjalnych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i planowanie pracy (analiza konkretnego przypadku ). 3. Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 4. Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 21 Temat wykładu: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny, z uwzględnieniem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Tematy warsztatów - moduły: 1. Czynniki wzmacniające sukces ucznia - wzmocnienie czynników związanych ze szkołą. 2. Praca z uczniem zdolnym - rozpoznawanie indywidualnych możliwości ucznia (diagnoza mocnych i słabych stron ucznia) 3. Metody, sposoby pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym. 4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie 15. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Białowieży..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet Miejsce wykonania: 17- 230 Białowieżą, ul. Waszkiewicza 2 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Jak motywować uczniów do nauki stosując TIK? Tematy warsztatów - moduły: 1. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela (program Excel) 2. Jak tworzyć i wykorzystywać film w praktyce szkolnej. 3. Jak tworzyć i wykorzystywać film w praktyce szkolnej. 4. Tablica interaktywna w nauczaniu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie 16. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czeremsze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Doradztwo zawodowe w szkole - aspekty prawne (podstawa programowa). Miejsce wykonania: 17- 240 Czeremcha, ul. Duboisa 12 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 8 Temat wykładu: Doradztwo zawodowe w szkole- aspekty prawne (podstawa programowa). Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak planować i organizować system doradztwa zawodowego w szkole? 2. Jak planować i organizować system doradztwa zawodowego w szkole? 3. Kompetencje doradcze nauczycieli - metody pracy, ogólnodostępne narzędzia w zakresie doradztwa zawodowego. 4. Grupowe poradnictwo zawodowe w szkole..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zadanie 17. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czyżach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 207 Czyże 64 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL) 2. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji. 3. Praca na lekcji z wykorzystaniem technik szybkiego czytania i map myśli jako metod efektywnego uczenia się. 4. Jak korzystać z technik pamięciowych w procesie nauczania? - zastosowanie mnemotechniki na lekcji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zadanie 18. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną Miejsce wykonania: 17- 204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Ewaluacja wewnętrzna jako forma oceny pracy szkoły. Tematy warsztatów - moduły: 1. Tworzenie projektu ewaluacyjnego. 2. Dobór i opracowanie narzędzi badawczych - kwestionariuszy ankiet, wywiad, arkusze obserwacji itp. 3. Opracowanie i interpretacja zebranych danych, pogłębiona analiza wyników ewaluacji. 4. Przygotowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej - wnioski - rekomendacje..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie 19. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Dubinach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji wewnętrznej szkoły Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1B Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Koncepcja EWD. Tematy warsztatów - moduły: 1. Analiza informacji z wykorzystaniem platformy EWD i kalkulatora EWD. 2. Analiza informacji z wykorzystaniem platformy EWD i kalkulatora EWD. 3. Interpretacja wyników EWD. 4. Jak planować rozwój szkoły pod kątem wykorzystania informacji o EWD?.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zadanie 20. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Kleszczelach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Rodzice są partnerami szkoły Miejsce wykonania: 17- 250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Rodzice partnerami szkoły. Aspekty prawne. Tematy warsztatów - moduły: 1. Dialog z rodzicami - złote reguły w porozumiewaniu się z rodzicami w sytuacjach związanych z naruszaniem bezpieczeństwa w szkole. 2. Jak pozyskać rodzica do współpracy w zakresie bezpieczeństwa. 3. Postawy negocjacji. 4. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zadanie 21. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Tamary Sołoniewicz w Narewce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Rodzice są partnerami szkoły Miejsce wykonania: 17- 220 Narewka, ul. Nowa 4 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 15 Temat wykładu: Rodzice partnerami szkoły. Tematy warsztatów - moduły: 1. Co ułatwia, a co utrudnia współpracę miedzy rodzicami i nauczycielami w naszej szkole - analiza. 2. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami? 3. Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 4. Partnerska wywiadówka - jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę?.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zadanie 22. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 210 Narew, ul. Mickiewicza 81 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 14 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji. 2. Jak korzystać z technik pamięciowych w procesie nauczania? - zastosowanie mnemotechnik na lekcji. 3. Formułowanie pytań wspierających rozwój ucznia. 4. Zastosowanie technik komunikacyjnych na lekcjach - sztuka wywierania pozytywnego wpływu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zadanie 23. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul.3 Maja 54 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jakimi metodami pracować z uczniem słabym, by uzyskać efekty. 2. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 3. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 4. Jak skutecznie motywować do nauki ucznia z trudnościami szkolnymi?.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zadanie 24. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Nowowarszawska 20 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 2. Dyscyplina w klasie - jak wprowadzić dyscyplinę w klasie? 3. Metody motywowania uczniów, w tym sprawiających problemy wychowawcze, do nauki. 4. Efektywna współpraca wychowawców z rodzicami uczniów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zadanie 25. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum z DNJB w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 21 Temat wykładu: Bezpieczna szkoła - bezpieczeństwo w klasie, podczas przerw, wycieczek szkolnych. Tematy warsztatów - moduły: 1. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych - skuteczna komunikacja. 2. Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami uczniów? 3. Wykorzystanie mediacji i negocjacji w praktyce szkolnej. 4. Jak rozmawiać z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze; zawieranie kontraktu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zadanie 26. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 18 Temat wykładu: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. Tematy warsztatów - moduły: 1. Zasady powoływania zespołów nauczycielskich, przydział zadań, planowanie pracy. 2. Komunikacja interpersonalna. 3. Komunikacja interpersonalna. 4. Zarządzanie emocjami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zadanie 27. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 22 Temat wykładu: Cechy dobrego wychowawcy. Tematy warsztatów - moduły: 1. Skuteczna komunikacja w pracy wychowawcy. 2. Jak uatrakcyjniać lekcje wychowawcze? 3. Wybrane metody pracy z grupą, budujące zgrany zespół klasowy. 4. Co ułatwia i co utrudnia współpracę miedzy rodzicami i nauczycielami? Jak pozyskać rodzica do współpracy?.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zadanie 28. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum Leśne w Białowieży..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła Miejsce wykonania: 17- 230 Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny 1A Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie październik 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 24 Temat wykładu: Zadania i obowiązki wychowawcy klasy - bezpieczeństwo w szkole. Tematy warsztatów - moduły: 1. Metody pracy wychowawczej z grupą klasową - wzmocnienie warsztatu pracy nauczyciela 2. Oddziaływania wychowawcze wobec ucznia eksperymentującego z substancjami psychoaktywnymi. 3. Agresja, przemoc ucznia - co robić by zachować bezpieczeństwo ucznia, klasy, nauczyciela. 4. Efektywna współpraca z rodzicami uczniów - zasady prowadzenia zebrań z rodzicami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zadanie 29. Realizacja wsparcia eksperckiego dla sieci współpracy i samokształcenia: Sieć dyrektorów - Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tematy spotkań: 1. Aktualne przepisy prawne w kontekście pracy dyrektora szkoły 2.Bezpieczeństwo w szkole i tworzenie przydatnych procedur 3.Organizacja pracy zespołów nauczycieli jako ważne zadanie dyrektora szkoły. Miejsce wykonania: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sala konferencyjna nr 12/Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a, sala konferencyjna Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zadanie 30. Realizacja wsparcia eksperckiego sieci współpracy i samokształcenia: Nauczyciele pracują zespołowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tematy spotkań: 1. Praca z uczniem z problemami wychowawczymi. 2. Wystąpienie publiczne- autoprezentacja. 3. Współpraca z rodzicami. Miejsce wykonania: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sala konferencyjna nr 12/Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a, sala konferencyjna Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zadanie 31. Realizacja wsparcia eksperckiego sieci współpracy i samokształcenia: Praca z uczniem młodszym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tematy spotkań; 1. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy z uczniem młodszym. 2. Jak rozwijać kreatywność uczniów? 3. Praca z uczniem zdolnym. Miejsce wykonania: Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17- 200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sala konferencyjna nr 12/Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a, sala konferencyjna Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Zadanie 32. Realizacja wsparcia eksperckiego sieci współpracy i samokształcenia: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet (rok II)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tematy spotkań: 1. Tworzenie aplikacji do tablicy interaktywnej. 2. Tworzenie aplikacji do tablicy interaktywnej. 3. Tworzenie aplikacji do tablicy interaktywnej. Miejsce wykonania: sala komputerowa w szkole Łączny czas trwania: 9 godz. w tym: 3 spotkania x 3 godz. w okresie listopad 2013 - marzec 2014. Liczba uczestników: 20.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Gorbacz Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-10-08

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-10-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-10-08