Zamówienie Nr 9198 - 2014 z dnia 2014-01-09 - Hajnówka: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 - IV. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 - IV. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 9198 - 2014
Data wydania 2014-01-09

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 251387-2013 z dnia 2013-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, wykładów,...
Termin składania ofert: 2013-12-03


Hajnówka: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 - IV
Numer ogłoszenia: 9198 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251387 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 - IV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz przygotowania materiałów szkoleniowych, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w 26 szkołach i 2 przedszkolach Powiatu Hajnowskiego, w okresie do końca marca 2014, w ramach ofert doskonalenia nauczycieli i dyrektorów oraz katalogu sieci przygotowanych przez ORE, dostosowanych do potrzeb szkoły/przedszkola i zawartych w Rocznych Planach Wspomagania (RPW) oraz w ramach 4 tematycznych sieci współpracy i samokształcenia. W ramach realizacji RPW realizowane są warsztaty podzielone na moduły oraz wykłady/konsultacje grupowe, natomiast w ramach sieci współpracy i samokształcenia - spotkania z ekspertem zewnętrznym. Warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe oraz spotkania w sieci będą odbywały się w cyklach 3-godzinnych, przy czym jedna godzina zajęć to 45 minut. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące zadania:Zadanie 6. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie grudzień 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 9 Temat wykładu: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jak skutecznie motywować do nauki ucznia z trudnościami szkolnymi? 2. Jak uczyć dzieci szybkiego czytania? 3. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 4. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. Zadanie 17. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czyżach. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 207 Czyże 64 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie grudzień 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 10 Temat wykładu: Przegląd technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL) 2. Jak zaplanować lekcje z wykorzystaniem technik angażujących uczniów? - poznanie technik angażujących uczniów w pracę na lekcji. 3. Praca na lekcji z wykorzystaniem technik szybkiego czytania i map myśli jako metod efektywnego uczenia się. 4. Jak korzystać z technik pamięciowych w procesie nauczania? - zastosowanie mnemotechniki na lekcji. Zadanie 19. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Dubinach. Obszar wsparcia: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji wewnętrznej szkoły Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1B Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie grudzień 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 11 Temat wykładu: Koncepcja EWD. Tematy warsztatów - moduły: 1. Analiza informacji z wykorzystaniem platformy EWD i kalkulatora EWD. 2. Analiza informacji z wykorzystaniem platformy EWD i kalkulatora EWD. 3. Interpretacja wyników EWD. 4. Jak planować rozwój szkoły pod kątem wykorzystania informacji o EWD? Zadanie 23. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce. Obszar wsparcia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsce wykonania: 17- 200 Hajnówka, ul.3 Maja 54 Łączny czas trwania: 21 godz. w tym: warsztaty - 4 moduły po 3 godz., wykład - 3 godz. w okresie grudzień 2013 - styczeń 2014; konsultacje grupowe - 2 spotkania x 3 godz. w okresie luty - marzec 2014. Liczba uczestników: 20 Temat wykładu: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Tematy warsztatów - moduły: 1. Jakimi metodami pracować z uczniem słabym, by uzyskać efekty. 2. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 3. Metody i techniki przyspieszonego uczenia się. 4. Jak skutecznie motywować do nauki ucznia z trudnościami szkolnymi? 4. Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do wykonania następujących czynności: posiadania potencjału kadrowego i doświadczenia gwarantującego właściwą realizację zadania, zapoznania się z diagnozą potrzeb danej szkoły udostępnioną przez Zamawiającego, przygotowania szczegółowego harmonogramu warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i spotkań w ramach sieci, zawierającego daty i godziny prowadzonych zajęć w porozumieniu z SORE/koordynatorem sieci i koordynatorem merytorycznym, w terminie 4 dni roboczych po podpisaniu umowy; Zamawiający zakłada, że realizacja warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i spotkań w ramach sieci nie będzie kolidowała z zajęciami oraz innymi wydarzeniami szkole/przedszkolu, zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (w niektórych szkołach/przedszkolach - do soboty), przygotowania szczegółowego programu spotkań zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ i przekazania go Zamawiającemu - w terminie minimum 4 dni przed rozpoczęciem zajęć w szkole/przedszkolu, przygotowania i nieodpłatnego przekazania kompletu materiałów szkoleniowych każdemu uczestnikowi podczas wykładów/warsztatów/konsultacji grupowych/spotkań w ramach sieci oraz Zamawiającemu - w terminie minimum 4 dni przed rozpoczęciem zajęć w szkole/przedszkolu, zapewnienia pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji form doskonalenia, świadczenia usług według opracowanego harmonogramu, zatwierdzonego przez koordynatora projektu, zapewnienia przerw/y w czasie zajęć w uzgodnieniu z koordynatorem projektu, poinformowania uczestników na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo powiatu hajnowskiego, hasło promocyjne POKL zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach POKL, prowadzenia dziennika zajęć przygotowanego przez Zamawiającego i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 31.03.2014 r. wraz z kompletem materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom szkolenia. 5. Naboru uczestników szkoleń dokonuje Zamawiający, który przekaże Wykonawcy listy uczestników w terminie podpisania umowy. 6. Sale i pracownie przewidziane na realizację przedmiotu zamówienia w szkole/przedszkolu udostępniane są Wykonawcy nieodpłatnie. Materiały biurowe dla uczestników wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz spotkań w ramach sieci zapewnia Zamawiający. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych a także spotkań w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia a także do wykonywania zdjęć..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie 6. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2808,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2919,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2919,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zadanie 17. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czyżach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2808,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2919,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2919,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zadanie 19. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Dubinach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2808,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2919,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2919,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2919,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Zadanie 23. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2808,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2919,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2919,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00
 • Waluta: PLN.

 

[Powrót do głównej strony]

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Gorbacz Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-01-09