Zamówienie Nr SO. 3041-2 /10 z dnia 2010-07-09 - Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy bieżni na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Tytuł Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy bieżni na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
Numer SO. 3041-2 /10
Data wydania 2010-07-09Hajnówka, dnia 09.07.2010r.

Nr sprawy SO. 3041-2 /10

OGŁOSZENIE


o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr .113 poz.759)
Prawo zamówień publicznych

na

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy bieżni na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Kod CPV: 45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego.


1. Zamawiający:

Powiat Hajnowski

ul. Piłsudskiego 7

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 20

www.powiat hajnowka.pl e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy bieżni na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce


1. Zadanie obejmuje:

I. Fazę projektową – opracowanie :

 1. projektu budowlano-wykonawczego przebudowy bieżni na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce w zakresie niezbędnym do zgłoszenia

  przebudowy

 2. przedmiarów, kosztorysów inwestorskich

 3. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

 4. uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji jeśli takowe są wymagane

II. Fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych:


 • 1) budowę bieżni o nawierzchni z kruszywa łamanego,

 • 2) zagospodarowanie i uporządkowanie pozostałej części dotychczasowej bieżni ,

 •  

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.


3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8, lub pobrać ze strony www.powiat.hajnowka.pl


4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 do wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


9. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminach:

 • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - do 1 miesięcy od dnia podpisania umowy,

 • wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego

    1. do dnia 31.10.2010r.


10. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym względzie:

a) wykażą i udokumentują (referencjami lub protokołami odbioru), iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 5 robót budowlanych, których zakres obejmował budowę lub przebudowę obiektów sportowych wraz z podaniem wartości i miejsca wykonania robót,

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie:

a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

 • kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego,


1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie:

 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

 • dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200.000.,00 zł.


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.


Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania


W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także wykonywanych przez nie czynności (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

f) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć:


 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Pozostałe oświadczenia i dokumenty:


 1. - wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.:

- oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym projektu umowy) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

- oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą,

a ) oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

 1. kosztorys ofertowy,

 2. w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 3. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.


11. Wymagane wadium: nie dotyczy

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto – 100%

13. Oferty należy składać w: Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka,

, pok. nr 19, w terminie do dnia 27 lipca 2010r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2010r. o godz. 14.00.

14. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pietruczuk Włodzimierz, tel. 85 682 93 76 w godz. 800 -1500

Danuta Rola , tel. 85 682 30 45 w godz. 800 -1500Pytanie nr 1

 

       Firma Masters informuje ,że Zamawiający w SIWZ zamieścił opis budowy bieżni 3-torowej dookoła boiska z trawy syntetycznej o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z podbudową ,a w ogłoszeniu - budowę bieżni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Pytanie firmy brzmi : Czy Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia na nawierzchnię poliuretanową np. Typu Natrysk ,którą stosuje się przede wszystkim na bieżnie?

 

 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 1

 

       W zwiazku z zapytaniem dotyczącym przetargu na przebudowę bieżni Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że na placu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących trwa obecnie budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". jednocześnie jako inwestor tej budowy zamierzamy wyremontawać bieżnię ,która jest zbudowana wokół budowanego boiska. Boisko będzie z trawy syntetycznej natomiast w ramach remontu bieżni należy wykonać podbudowę oraz ułożyć nawierzchnię z kruszywa łamanego. W ramach obecnego przetargu nie przewiduje sie natomiast położenia nawierzchni poliuretanowej.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2010-07-09

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2010-07-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2010-07-09