Zamówienie Nr 149604 - 2015 z dnia 2015-09-09 - Hajnówka: wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn Scalenie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie Scalenie gruntów na obszarze obrębu Olchówka, gmina Narewka ,powiatu hajnowskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Tytuł Hajnówka: wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn Scalenie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie Scalenie gruntów na obszarze obrębu Olchówka, gmina Narewka ,powiatu hajnowskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer 149604 - 2015
Data wydania 2015-09-09

Hajnówka: wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn Scalenie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie Scalenie gruntów na obszarze obrębu Olchówka, gmina Narewka ,powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 149604 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54331 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn Scalenie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie Scalenie gruntów na obszarze obrębu Olchówka, gmina Narewka ,powiatu hajnowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn Scalenie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie Scalenie gruntów na obszarze obrębu Olchówka, gmina Narewka ,powiatu hajnowskiego Zakres robót na terenie obrębu Olchówka obejmuje przebudowę dróg gminnych oznaczonych na mapie przebiegu dróg zał. Nr 9 numerem 13 o nawierzchni żwirowej z rowami i zjazdami wraz z przebudową przepustów drogowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Terra Mota Sp. zo.o., ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159479,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 153974,68
  • Oferta z najniższą ceną: 153974,68 / Oferta z najwyższą ceną: 261576,72
  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Panfiluk Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-01