Zamówienie Nr ZDP.DT–343/25/08 z dnia 2008-12-09 - Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu

Tytuł Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu
Numer ZDP.DT–343/25/08
Data wydania 2008-12-09

Hajnówka, dn: 09-12-2008 r.

ZDP.DT–343/25/08

Zarząd Dróg Powiatowych
17-200 Hajnówka ul. Bielska 41
telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51
E-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
s.i.w.z  zamieszczono na stronie : www. powiat.hajnowka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup paliw płynnych.

Termin otwarcia  ofert:  16  grudnia 2008 roku o  godz. 1000 .
1. Tryb udzielenia zamówienia.
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.Nr 223, poz 1655 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu  będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz zakup oleju opałowego do kotłowni Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.
2.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
 09135 000 - 4  –  olej opalowy,
 091 32100 - 4  –  benzyna bezołowiowa,
 091 34100 - 8  –  olej napędowy,
 091 20 000 -6  –  paliwo gazowe,
2.3 Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach:
 Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego:
 a) paliwa odbierane będą  przez zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy  umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka.
 b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w  zależności od bieżących  potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń   cząstkowych w  ilości  maksymalnej:
  - benzyna bezołowiowa Pb 95 zgodnie z normą PN-EN 288: 8 000 litrów.
  - olej napędowy zgodnie z normą PN-EN 288: 70 000 litrów.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo w zależności od potrzeb do zmniejszenia ilości  zapotrzebowania na paliwa i nie uruchomiania pewnej ilości świadczeń cząstkowych.

Zadanie 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego:
 a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce  lokalizacji  zbiornika tj. Zarzad Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie    grzewczym w 2009 r.
 b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń  cząstkowych w  zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w  ilości  maksymalnej: 15 000  litrów.
 c) olej opałowy lekki powinien posiadać parametry zgodne z normą   PN-C 96024.
 d) zamawiający zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia pewnej ilości świadczeń cząstkowych w podanym okresie.

Zadanie 3  - Sukcesywne dostawy gazu LPG :        
 a) gaz LPG odbierany będzie  przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka.
 b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: 4500 litrów.
 c) gaz LPG powinien spełniać wymagania jakościowe zgodnie z normą PN-EN 589 .
2.4   Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na zadania 1, 2, 3.

3. Termin wykonania zamówienia i miejsce  wykonania zamówienia.
3.1. Termin.
 Zadanie 1 : od dnia  podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.
 Zadanie 2 : od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2009 roku.
 Zadanie 3 : od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2009 roku.
3.2. Miejsce wykonania Zamówienia : 
 Zadanie 1 i 3 – stacja paliw  Wykonawcy   umiejscowiona w granicach administracyjnych miasta Hajnówka.
 Zadanie 2 – dostawa oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Hajnówka, ul Bielska 41.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
4.1.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy:
 a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy;
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień  ,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 b) posiadają co najmniej jedną stację paliw w obrębie granic administracyjnych miasta Hajnówka ( Zadania 1 i 3 ).
        
4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie 6 niniejszej Specyfikacji, wg instrukcji  „spełnia/ nie spełnia”.

5.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
 a) wypełniony i podpisany formularz ofert,
 b) formularze cenowe,
 c) podpisane oświadczenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1. ustawy Pzp.
 d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 e) oświadczenie o posiadaniu koncesji na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.  - na wzorze oferty).
 f) wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Hajnówka (zadanie 1 i 3),
 g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem  „za zgodność z oryginałem”.

6. Umowa ramowa:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.
10. Nie przewiduje się  zabezpieczenia ofert wadium.
11. Kryterium oceny ofert : cena – 100 %.
12. Miejsce składania ofert : siedziba ZDP Hajnówka, ul. Bielska 41.
Termin składania ofert upływa dnia :  16-12-2008 roku o godz. 955.
13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
15. Nie ustanawia  się dynamicznego systemu zakupów.
16. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-12-2008 roku pod numerem 257158-2008.


Zatwierdził:
Kierownik Zarządu Dróg  Powiatowych w Hajnówce
Tadeusz Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41 telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51 E-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-09

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-09