Zamówienie Nr 1/2014 z dnia 2014-01-10 - Zapytanie ofertowe nr 1/2014 na świadczenie usługi eksperckiej z zakresu organizacji i zarządzania ruchem turystycznym w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 1/2014 na świadczenie usługi eksperckiej z zakresu organizacji i zarządzania ruchem turystycznym w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Numer 1/2014
Data wydania 2014-01-10

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

na świadczenie usługi eksperckiej z zakresu organizacji i zarządzania ruchem turystycznym

w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,

Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie zarządzenia 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (zm. Zarządzenie 12/2011 Starosty Hajnowskiego dnia 9 marca 2011 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce) oraz oświadczenia z dnia 22.11.2012r. stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” dotyczącym stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania otwartego Platformy Dialogu i Współpracy z zakresu organizacji i zarządzania ruchem turystycznym (tworzenie produktu turystycznego, szlaki turystyczne w rezerwatach).

Planowany termin spotkania 29.01.2014r. w godzinach popołudniowych. Odbywa się ono w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

 

Pod pojęciem usługi eksperckiej należy rozumieć świadczenie usługi eksperckiej polegającej na: opracowaniu tematyki i przebiegu spotkania otwartego dla mieszkańców odnośnie organizacji i zarządzania ruchem turystycznym (tworzenie produktu turystycznego, szlaki turystyczne w rezerwatach).

 

Zamawiający proponuje poruszenie następujących zagadnień:

1. Analiza ruchu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej – główne tendencje.

2. Podmioty i narzędzia odpowiedzialne za zarządzanie ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej.

3. Możliwości i wyzwania regionu Puszczy Białowieskiej w zakresie rozwoju ruchu turystycznego.

4. Koncepcja produktu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej – potencjał i propozycje.

5. Szlaki turystyczne w rezerwatach.

 

Zadaniem eksperta będzie:

 • przygotowanie i przeprowadzenie spotkania we współpracy z facylitatorem, objaśnianiu poszczególnych zagadnień i bieżącej ocenie wpływających propozycji związanych z tematem,

 • sporządzenie raportu zawierającego wnioski ze spotkania z dnia 29.01.2014r. wraz z ich interpretacją.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego noclegu Wykonawcy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Usługa ekspercka będzie realizowana w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1. Oferta cenowa – załącznik nr 1

2. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje poparte wykształceniem umożliwiającym pełnienie funkcji eksperta w zakresie organizacji i zarządzania ruchem turystycznym (tworzenie produktu turystycznego, szlaki turystyczne w rezerwatach) – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie ruchu turystycznego – załącznik nr 3

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

5. Oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

 1. Kryterium oceny oferty i ich znaczenie.

 1. Zamawiający sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

 2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za pełną realizację usługi.

 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

 2. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

 3. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 80% oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie ruchu turystycznego – 20%


 

Kryterium: Cena – 80%

Sposób obliczenia:

wartość brutto oferty najtańszej

Wartość punktowa = wartość brutto oferty badanej X 80%

 

Kryterium: doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie ruchu turystycznego - 20%


 

Sposób obliczenia:

Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert X 20%

 

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt, suma tych punktów stanowi ilość punktów przyznanych ofercie. Ostateczna wartość punktowa kryterium doświadczenie obliczona zostanie na podstawie wzoru podanego powyżej.

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i spotkań doradczych, których tematem/jednym z tematów była analiza potrzeb w zakresie ruchu turystycznego.

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie łączną największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów z obu kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia zapytania lub nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

Warunki płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać do dnia 17.01.2014 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, lub elektronicznej na e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl. Liczy się data wpływu.

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk , tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20,

e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

 

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu do składania ofert.


 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” www.puszczailudzie.pl, na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

 

Załącznik nr 1 Oferta cenowa.

Załącznik nr 2 Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-01-10

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-01-10

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-01-10