Zamówienie Nr KD.5540/1/10 z dnia 2010-03-10 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza)-II etap – przebudowa ulicy Waszkiewicza, droga powiatowa Nr 1649 B”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza)-II etap – przebudowa ulicy Waszkiewicza, droga powiatowa Nr 1649 B”.
Numer KD.5540/1/10
Data wydania 2010-03-10

Hajnówka, dn. 10.03.2010 r.

KD.5540/1/10

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.„Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza)-II etap – przebudowa ulicy Waszkiewicza, droga powiatowa Nr 1649 B”.

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo

Drogowo - Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o..

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi – 2 078 162,20 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny. W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i w kryterium ,,cena” uzyskała 300,00 pkt. łącznie.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena” .

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena” .

Nr.

Nazwa

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

oferty

wykonawcy

 

punktów

1

Przedsiębiorstwo

Drogowo - Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o..

 

 

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

 

 

 

300,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

 

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4

 

 

291,06

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-03-10

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-03-10

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-03-10