Zamówienie Nr CPV66.11.30.00-5 z dnia 28.04.2010 Ogłoszenie wyników z dnia 8 czerwca 2010 r. w przetargu na "Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu budżetowego

Tytuł Zamówienie Nr CPV66.11.30.00-5 z dnia 28.04.2010 Ogłoszenie wyników z dnia 8 czerwca 2010 r. w przetargu na "Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu budżetowego
Numer FB 3060/02/2010
Data wydania 2010-06-10
FB 3060/02/2010                               
Hajnówka, dn. 10.06.2010r.
 
Ogłoszenie wyników
 
 
z dnia 8 czerwca 2010 r. w przetargu nieograniczonym na „Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego”.
 
            Działając na podstawie przepisu art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) zawiadamiam:
 
1.      Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Banku Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne, stawka oprocentowania kredytu 4,67%. Oferta ta spełnia wymagania zamawiającego. Jest najbardziej korzystna. Kryterium wyboru oferty była 100% cena.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty
Firma (nazwa) wykonawcy
Cena oferty -  stawka oprocentowania kredytu
1.
Bank Ochrony Środowiska S.A.,
Oddział w Białymstoku
ul. Piękna 1
15-282 Białystok
4,81%
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Białymstoku,
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok
4,68%
3.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podlaskie Centrum Korporacyjne
Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok
4,67%
 
2.      Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych informuję, że z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt. VI zamawiający wymagał min.: aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków wystawionego nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składnia ofert. Oferent w ofercie przedstawił zaświadczenie nieaktualne w rozumieniu zapisów specyfikacji.
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy.
 
3.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych informuję, że odrzucono ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Białystok. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt. II lit.i zamawiający wymagał podania stawki składającej się ze stopy procentowej WIBOR 1M obowiązującej na dzień 25 maja 2010 roku. Oferta wykonawcy zawierała stopę procentową WIBOR z dnia 10 maja 2010.
 
            Pouczenie: od niniejszego rozstrzygnięcia zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 10 dni.
            Wobec braku podstaw do unieważnienia postępowania zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy w terminie ustalonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.
                                                                                                         

Metryka strony

Udostępniający: Grażyna Swiętochowska - Wydział Finansowo - Budżetowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Data wytworzenia: 2010-06-10

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-06-11