Zamówienie Nr 268998 - 2013 z dnia 2013-07-10 - Hajnówka: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 268998 - 2013
Data wydania 2013-07-10

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110627-2013 z dnia 2013-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich, wizyt studyjnych w Białowieskim Parku Narodowym, szkoleń, spotkań platformy, konferencji podsumowującej w/w projekt,...
Termin składania ofert: 2013-06-21

 

Hajnówka: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer ogłoszenia: 268998 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110627 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich, wizyt studyjnych w Białowieskim Parku Narodowym, szkoleń, spotkań platformy, konferencji podsumowującej w/w projekt, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań. 3. Ilość usług cateringowych dla części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia, wskazana w Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, stanowi maksymalną wielkość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż maksymalna wskazana. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zrealizowanych usług cateringowych, obliczoną według stawek przyjętych na osobę, w ramach poszczególnych kategorii. 5. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: a) przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca i sali, w której będzie odbywało się spotkanie, b) świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty, c) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), d) przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, e) świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej lub porcelanowej, (Zamawiający dopuszcza jednorazowe naczynia do napojów, w części dotyczącej zadania 1), z użyciem sztućców platerowych, serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych, f) estetycznego podawania posiłków, g) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, h) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu spotkania, 7. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi - na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania posiłków i ich dostawy. W cenie usługi należy zawrzeć posiłki, dojazd na miejsce, przygotowanie stołu, obsługę, sprzątanie itd. Przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zał. nr 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.53.22.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Robert Kacprzak Działalność Gospodarcza, ul. Lipowa 143C, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65862,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24430,00

  • Oferta z najniższą ceną: 24430,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79060,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-10

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-07-10

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-10