Zamówienie Nr K.D.5540/1/09 z dnia 2009-02-11 - Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa Nr 1747 B)

Tytuł Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa Nr 1747 B)
Numer K.D.5540/1/09
Data wydania 2009-02-11

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:. K.D.5540/1/09                                                          
Nazwa zadania:
„Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa Nr 1747 B).  Zamówienie zostanie dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.,

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)   zawiadamia się o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zarząd Powiatu Hajnowskiego
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. :  (0-85)  682- 27-18
fax. :  (0-85) 682- 42- 20
e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl
godziny urzędowania: 7:30 ÷ 15:30
II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.powiat.hajnowka.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
W siedzibie zamawiającego, nieodpłatnie. 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest :
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kleszczelach ( droga powiatowa Nr 1747 B).Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW ,przedmiarze robót i obejmuje on:
1) Wykonanie robót przygotowawczych na odcinku 0,5120 km:
• odtworzenie trasy,
• rozebranie chodników –319,00 m2,
• rozebranie krawężników – 304,00 m,
• rozebranie części przelotowej przepustów bet. o śr. 50 cm – 7,00 m.
2) Wykonanie robót ziemnych:
• wykonanie wykopów wraz z transportem i zagęszczenie w nasypie – 130 m3,
3) Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego:
• wykonanie przepustów drogowych z rur żelbetowych o śr. 60cm wraz ze ściankami czołowymi w deskowaniu, zbrojonych  - 7,8 m
• wykonanie studzienek ściekowych ulicznych bet. o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 2 szt.
4) Wykonanie podbudowy:
• wykonanie warstwy odsączającej grub. 25 cm – 240,00 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa nat. grub. 30 cm, w-wa dolna – 240,00 m2,
• oczyszczenie mech. Warstw bitumicznych – 768,00 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa nat. grub. 15 cm, w-wa górna, na wjazdach – 402,00 m2,
• skropienie mech. warstw konstrukcyjnych emulsją – 3072,00 m2,
• wyrównania ist. nawierzchni miesz .mineral. asfalt.- 405,00 t,
5) Wykonanie nawierzchni:
• wykonanie nawierzchni mieszanką asfaltową grysowo-żwirową grub. 5 cm – 3072 m2,
6) Wykonanie oznakowania.
7) Wykonanie elementów ulic:
• ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie z oporem z bet. B-10 – 1082,00 m,
• wykonanie chodników z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wyp. piaskiem. – 1278,00 m2,
• wykonanie wjazdów do bram z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cem. -piask., spoiny wyp. piaskiem – 402,00 m2,
• ustawienie obrzeży bet. o wym 20x6 cm – 1444,00 m.
Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej.

Wspólny Słownik Zamówień:
kod CPV 45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy  dróg.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
90 dni od dnia podpisania umowy
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3  Pzp.
2. Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca  przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej,  które spełniają następujące wymagania:
a)  minimum 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy
b)  minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
    drogowej.
3.  Potencjał techniczny.
Wykonawca musi dysponować maszynami i urządzeniami wymienionymi poniżej:
a)  wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych sterowana automatycznie o mieszaniu cyklicznym i wydajności min. 30 ton/godz.  – min.1 szt.,
b)  rozkładarka mas bitumicznych  – min.1 szt.
c)  walec  statyczny samojezdny stalowy     – 1 szt
d)  walec statyczny samojezdny  ogumiony – 1 szt
4. Doświadczenie.
5. Ocena spełnienia warunków:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub odnowie dróg, o wartości nie niższej niż  600 000 PLN brutto. Zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w wysokości: 10 000,00 PLN
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być złożone w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, przy ul. Zina 1, w pokoju nr 19, w terminie do 05.03.2009 roku, do godziny 9.30.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Hajnówce,  przy ul. Zina 1, w pokoju nr 12 w dniu  05.03.2009 roku, o godzinie 10.00.
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów        Nie dotyczy          XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna        Nie dotyczy
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 25212-2009 z dnia 11.02.2009 r.


Starosta Hajnowski
Włodzimierz Pietroczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41 tel.: /085/ 683-20-01

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2009-03-23

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-02-12