Zamówienie Nr DT.613.2.1.2011 z dnia 2011-03-11 - Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Narew, Czyże , Narewka.

Tytuł Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Narew, Czyże , Narewka.
Numer DT.613.2.1.2011
Data wydania 2011-03-11
Hajnówka, dnia 11.03.2011 r.


DT.613.2.1.2011

Zarząd  Dróg  Powiatowych
17-200 Hajnówka
ul. Bielska 41
tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin:
 Narew, Czyże , Narewka.

 


Sprzedaż „drzew na pniu” została podzielona na trzy zadania, każde zadanie dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.
1.Zadanie1- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Narew w ilości 91 sztuk o łącznej masie 319,92m3 za cenę 24014,70 zł netto.
2.Zadanie2- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Czyże w ilości 124 sztuki o łącznej masie 459,60m3 za cenę 34470,00 zł netto.
3.Zadanie3- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Narewka w ilości 162 sztuki o łącznej masie 504,34m3 za cenę 37825,50 zł netto.
Wszystkie drzewa zostały wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz w wykazie szczegółowym stanowiącym załącznik Nr 4.
Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości brutto zadania, tj. zadanie1 – 2953,81 zł, zadanie2 – 4239,81 zł, zadanie3 – 4652,54 zł, w terminie do dnia 31.03.2010 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025.
Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu aukcji, tj. do dnia 31.03.2011 r. do godz. 10:00 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe ZDP w Hajnówce.

Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum 1000 zł lub jego wielokrotność.

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone  w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji:   siedziba Zarządu Dróg Powiatowych  w
                                                 Hajnówce,  ul. Bielska 41, pokój Nr 2.
Termin przeprowadzenia aukcji:    31.03.2011 r.   od  godziny  10 00

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Tomasz Stepaniuk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00.


Załączniki: 
1.Załącznik Nr 1 – Wykaz drzew,
2.Załącznik Nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wyrąb drzew,
3.Załącznik Nr 3 – Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,
4.Załącznik Nr 4 – Szczegółowy wykaz drzew,
5.Załącznik Nr 5 – Wzór umowy. 


Sporządził:     
SPECJALISTA
d/s budowy i utrzymania dróg
Tomasz Stepaniuk

Zatwierdził:                                         
Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Krystyna Miszczuk
KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-03-11

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-03-11

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-03-11