Zamówienie Nr 97034 - 2013 z dnia 2013-03-11 - Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Tytuł Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer 97034 - 2013
Data wydania 2013-03-11Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 97034 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1652B w Wólce Terechowskiej na odc. dł. 300 mb w ilości 240 m³, Zadanie 2. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³, Zadanie 3. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Nowokornino - Kuraszewo na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³, Zadanie 4. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³, Zadanie 5. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³, Zadanie 6 . Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1627B w miejscowości Łopuchówka na odc. dł. 560 mb w ilości 336 m³, Zadanie 7. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1481B do wsi Puchły na odc. dł. 200 mb w ilości 110 m³, Zadanie 8. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna na odc. dł. 500 mb w ilości 290 m³, Zadanie 9. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636B Mińkówka - Podlewkowie na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³, Zadanie 10. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo na odc. dł. 400 mb w ilości 240 m³, Zadanie 11. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1613B Klejniki - Sapowo na odc. dł. 550 mb w ilości 275 m³, 3.1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 3.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 3.5. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 3.6 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w zakresie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Zaparafowany projekt umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: a)zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, b)zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy w nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1652B w Wólce Terechowskiej na odc. dł. 300 mb w ilości 240 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIA 3 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Nowokornino - Kuraszewo na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE 4 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZADANIE 6 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1627B w miejscowości Łopuchówka na odc. dł. 560 mb w ilości 336 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZADANIE 7 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1481B do wsi Puchły na odc. dł. 200 mb w ilości 110 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZADANIE 8 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna na odc. dł. 500 mb w ilości 290 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZADANIE 9 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636B Mińkówka - Podlewkowie na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ZADANIE 10 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo na odc. dł. 400 mb w ilości 240 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: ZADANIE 11 - Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1613B Klejniki - Sapowo na odc. dł. 550 mb w ilości 275 m³.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa.3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 5 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-11