Zamówienie Nr 80844 - 2014 z dnia 2014-03-11 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy. Hajnówka: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy. Hajnówka: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Numer 80844 - 2014
Data wydania 2014-03-11

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 38372-2014 z dnia 2014-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest...
Termin składania ofert: 2014-02-13

 

Hajnówka: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 80844 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38372 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego. Dostarczany sprzęt ma być fabrycznie nowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 8 poniżej. 2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem odpowiedzialnym ze strony Zamawiającego za zamówienie. Wykonawca zapewni personel do wniesienia przedmiotu zamówienia, umieszczenia ich w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Cena oferty powinna uwzględniać koszty transportu, rozładunku, magazynowania w siedzibie Wykonawcy, przeniesienia do magazynu i w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków, wad ukrytych lub uszkodzeń dostarczonych urządzeń zaistniałych bez winy Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na nowe wolne od wad w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. Warunki gwarancji i serwisu. 5.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy na prawidłowe działanie urządzeń, oprogramowania i akcesoriów składających się na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 5.2 W ramach gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu przedmiotu umowy lub dostarczy nowy - wolny od wad. W przypadku gdy wystąpi konieczność 3 krotnej naprawy tego samego sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany danego elementu przedmiotu umowy na nowy. 5.3 Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu komputerowego wynosi 21 dni roboczych, licząc od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. 5.4 W przypadku gdy do sprzętu zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmiennie aniżeli określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze wybór należy do Zamawiającego. 5.5 Wykonawca udzieli lub zapewni udzielenie przez podmiot uprawniony licencji Zamawiającemu. 5.6 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając mu lub zapewniając udzielenie przez podmiot uprawniony licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych jak również związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm. 5.7 Wykonawca zapewni ponadto dostępność części zamiennych do zaoferowanego przedmiotu zamówienia przez okres minimum 2 lat po zakończeniu gwarancji. 5.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wskazane parametry określają wymagania minimalne. Opis przedmiotu zamówienia - laptop - 45 szt. 1. Ekran - 17,3 HD LED przeciwodblaskowa,antyrefleksyjna 2. Chipset - Dostosowany do zaoferowanego procesora 3. Procesor - Procesor klasy x64 dwurdzeniowy, czterowątkowy, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 3 GHz 4. Pamięć RAM - Min. 4 GB 1600 MHz DDR3 z możliwością rozbudowy do min 8 GB 5. Dysk twardy - Min. 500 GB SATA, 2,5,7200 obr.min. 6. Karta graficzna - Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania do min 1 GB 7. Karta dźwiękowa -Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo 8. Karta sieciowa - LAN 10,100,1000, RJ 45 9. Łączność bezprzewodowa - Wireless LAN z dedykowanym przełącznikiem umożliwiającym włączenie,wyłączenie łączności bezprzewodowej Bluetooth 10. Porty,złącza - Min 3xUSB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, RJ-45, VGA, czytnik kart obsługiwane karty: SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro xD-Picture card, ExpressCard, kamera 2.0 Mpix z mikrofonem kierunkowym 11. Klawiatura i touchpad - Klawiatura odporna na zalanie układ US-QWERTY Myszka optyczna przewodowa 12. Napęd optyczny- 8xDVD+/-RW z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania 13. Bateria - Pozwalająca na pracę do 4 godzin o parametrze 48WH, 6 komorowa litowo-jonowa 14. Zasilacz - Zasilacz min. 65W 15. System operacyjny - Zainstalowany system operacyjny sieciowy w polskiej wersji językowej, kompatybilny z obsługą Active Directory w wersji obsługującej całość pamięci RAM. Zainstalowany fabrycznie antywirus min w wersji 30 dniowej. Pakiet aplikacji biurowych(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji) 16 Bezpieczeństwo - Złącze typu; Kensington Lock 17 Gwarancja -3 lata Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 18 Inne - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączone nośniki ze sterownikami UWAGA dotycząca całego przedmiotu zamówienia: Zamawiający zastrzega, iż wykorzystane w tekście nazwy własne odnoszące się do nabywanego oprogramowania mają charakter przykładowy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałenie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ALLTECH Sp.j. Z.Pająk A. Pająk, Spółdzielcza 33, Płock, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113414,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129519,00

  • Oferta z najniższą ceną: 129519,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169647,75

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-11