Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.2.2011 z dnia 2011-04-11 - Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.2.2011 z dnia 2011-03-21 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Tytuł Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.2.2011 z dnia 2011-03-21 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”
Numer ZDP.DT.272.2.2.2011
Data wydania 2011-04-11

Hajnówka, dn.2011.04.11

ZDP.DT.272.2.2.2011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, iż został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony  w prowadzonym przez  Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia pt. „Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Wybrano jako najkorzystniejsze oferty, dla poszczególnych części zamówienia jak niżej:

Zadanie 1 .

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Zabłotczyzna - Mińkówka  na odc. dług.  200 mb  w ilości 180m ³

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 6 642,00 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

Wybrany Wykonawca zostanie proszony  o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

2

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka,

ul. Siewna 24

89,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

74,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

64,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy

Zadanie 2 .

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1622 B Wólka – Kuraszewo  na odc. dług. 900 mb, w ilości 450m ³   ,    

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 13 284,00  zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

Wybrany Wykonawca zostanie proszony  o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

2

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka,

ul. Siewna 24

89,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

74,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

64,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy

Zadanie 3.

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1615 B Podrzeczany – dr. Nr 1614 B na odc. dług. 200 mb, w ilości 120m³,

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 3 542,40  zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

Wybrany Wykonawca zostanie proszony o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

2

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka,

ul. Siewna 24

89,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

74,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

64,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Zadanie 4 .

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614 B Lady – Leniewo na odc. dług. 850 mb, w ilości 510 m³,

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 15 055,20 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

Wybrany Wykonawca zostanie proszony  o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

2

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka,

ul. Siewna 24

89,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

74,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

64,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Zadanie 5 .

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1676 B Rutka – Grabowiec  na odc. dług. 800 mb,  w ilości 360 m ³,

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi  11 955,60 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

Wybrany Wykonawca zostanie proszony  o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

83,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

72,00

5

STW Andrzej Kiryluk

17-200 Hajnówka

ul. Wiejska 1

71,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.         

Zadanie 6 .

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1632 B Odrynki  odc. dług. 1402 mb,  w ilości 840 m ³,

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 25 830,00 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

Wybrany Wykonawca zostanie proszony  o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

2

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka,

ul. Siewna 24

93,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

77,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

67,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Zadanie7 .

Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1626 B ul. we wsi Nowiny i Koweła na dług. łącznej 900 mb, w ilości 980 m ³,

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 26 568,00 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.      

 Wybrany Wykonawca zostanie proszony  o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano  następującą  punktację wg  kryterium „cena” .

Nr.

oferty

Nazwa

wykonawcy

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

1

P.H.U Transkop

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

100,00

2

P.P.H.U „TOMEX”

Tomasz Danilewski

17-200 Hajnówka,

ul. Siewna 24

82,00

3

Firma Kaczanowski

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

17-100 Bielsk Podlaski

Ul. Kazimierzowska 2A/25

68,00

4

Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka

ul. Kacza 7

59,00

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje  , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: inż. Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-04-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-04-11