Zamówienie Nr DT. 3411.2.2013 z dnia 2013-04-11 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer DT. 3411.2.2013
Data wydania 2013-04-11

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2013 z dnia 2013-03-25 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” Nr ogłoszenia: 97654 – 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

 

 

Hajnówka, dn. 10.04.2013 r.

DT. 3411.2.2013

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

       Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” wybrano oferty jak niżej:

 

Zadanie 1:

 

Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha – dr. krajowa Nr 66.

 

Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

ELIS” Witold Ciszewski

ul. Handlowa 7 lok. 319

15-399 Białystok

 

Cena oferty wynosi: 16482,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

2.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 12

15-014 Białystok

16998,60

96,96

3.

PROMOST Biuro Projektowo – Badawcze

Edmund Budka

ul. Ładna 19/19

50-353 Wrocław

23739,00

69,43

4.

Polska Inżynieria sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 62B lok. 19

02-002 Warszawa

43050,00

38,29

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 5

STRADA Tomasz Borowik

ul. Św. Jana Chrzciciela 47

15-571 Białystok

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uzupełnił dokumentów wskazanych w wezwaniu przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” na Zadanie 1 zostały złożone oferty o takiej samej cenie:

 

  1. Firma „ELIS” Witold Ciszewski ul. Handlowa 7 L. 319, 15-399 Białystok – zaoferowała za wykonanie Zadania 1 – „Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha – dr. krajowa Nr 66” cenę 17220,00 zł brutto

oraz

 

  1. Firma Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok – zaoferowała za wykonanie Zadania 1 – „Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha – dr. krajowa Nr 66” cenę 17220,00 zł brutto

 

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z poźn.zm.) Zamawiający wezwał w/w Wykonawców do złożenia pisemnych ofert dodatkowych na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” na Zadanie 1, w terminie do dnia 09.04.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

Oferty zostały złożone zgodnie z wezwaniem i wyznaczonym terminem. Spełniają warunki udziału w postepowaniu. Zaoferowane ceny zostały uwzględnione przy wyborze oferty na Zadanie 1.

 

 

 

Zadanie 2

 

Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowości Hajnówka wraz z przejazdem kolejowym PKP i niezbędną infrastrukturą.

 

Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

INKOM” Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 12

15-014 Białystok

 

Cena oferty wynosi: 66420,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 1

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

1.

ELIS” Witold Ciszewski

ul. Handlowa 7 L 319

15-399 Białystok

107625,00

61,71

3.

PROMOST Biuro Projektowo – Badawcze

Edmund Budka

ul. Ładna 19/19

50-353 Wrocław

97170,00

68,35

4.

Polska Inżynieria sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 62B lok. 19

02-002 Warszawa

76260,00

87,10

 

 

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 5

STRADA Tomasz Borowik

ul. Św. Jana Chrzciciela 47

15-571 Białystok

Ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uzupełnił dokumentów wskazanych w wezwaniu przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

 

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA:

 

  1. oferta Nr 1 fax. 85 878 23 25

 

ELIS” Witold Ciszewski

ul. Handlowa 7 L 319

15-399 Białystok

 

  1. oferta Nr 2 fax. 85 675 35 93

 

Przedsiębiorstwo Projektowania

i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 12

15-014 Białystok

 

  1. oferta Nr 3 fax. 71 328 28 45

 

PROMOST Biuro Projektowo – Badawcze

Edmund Budka

ul. Ładna 19/19

50-353 Wrocław

 

  1. oferta Nr 4 fax. 22 403 78 90

 

Polska Inżynieria sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 62B lok. 19

02-002 Warszawa

 

  1. oferta Nr 5 fax. 85 674 38 67

 

STRADA Tomasz Borowik

ul. Św. Jana Chrzciciela 47

15-571 Białystok

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-11