Zamówienie Nr DT.3411.4.2013 z dnia 2013-04-11 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer DT.3411.4.2013
Data wydania 2013-04-11

Zamówienie Nr DT.3411.4.2013 z dnia 11.03.2013 – Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Hajnówka, dnia 2013-04-11

DT.3411.4.2013

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOWMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyło:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

Cena oferty wynosi: 570 627, zł brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

570 627,75

100,00

3

BITUNOVA Sp. z o.o.

Biuro Bierawa

Ul. Gliwicka 9

47-240 Bierawa

574 010,25

99,41

 

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”

 

ul. Piwonicka 12

62-800 Kalisz

 

607 158,75

93,98

4

FEDRO Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

638 616,00

89,35

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

 

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

641 322,00

88,98

 

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU” zostały złożone oferty o takiej samej cenie:

  1. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk – zaoferowała za wykonanie ww. zamówienia cenę 581 451,70 zł. brutto

oraz

2. Firma BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa Biuro Bierawa,

ul Gliwicka 9, 47-240 Bierawa - zaoferowała za wykonanie ww. zamówienia cenę

581 451,70 zł brutto

 

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z poźn.zm.) Zamawiający wezwał w/w Wykonawców do złożenia pisemnych ofert dodatkowych na Sukcesywną dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU” w terminie do dnia 10.04.2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

Oferty zostały złożone zgodnie z wezwaniem i wyznaczonym terminem. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-11