Zamówienie Nr 87396 – 2014 z dnia 2014-04-11 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2014 z dnia 2014-03-14 „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU”.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2014 z dnia 2014-03-14 „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU”.
Numer 87396 – 2014
Data wydania 2014-04-11

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2014 z dnia 2014-03-14 „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU” Nr ogłoszenia: 87396 – 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

 

Hajnówka, dnia 2014-04-10

DT.3411.2.2014

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOWMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. Szkolna 6

 

Cena oferty wynosi: 155 687,25 zł brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

 

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

166 406,70

 

93,60

 

3

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. Szkolna 6

 

 

155 687,25

 

100,00

 

 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia , że w postępowaniu wykluczono n/w Wykonawców:

1) BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem Nr DT.3411.2.2014 z dnia 2014-04-01 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia niżej wymienionych dokumentów:

a) uzupełnieniu załącznika Nr 9 Wykazu dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 lat o wartości nie mniejszej niż równowartość 400 000 zł brutto wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawy zostały wykonane należycie zgodnie z SIWZ dział 7, punkt 7.1 podpunkt 2,

b) ważnego Atestu Higienicznego zgodnie z SIWZ dział 5, punkt 5.2, podpunkt 6

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2) BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa adres do korespondencji: Biuro Bierawa ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem Nr DT.3411.2.2014 z dnia 2014-04-01 i z dnia 2014-04-03 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia niżej wymienionych dokumentów:

a) Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji lub ważnej Aprobaty Technicznej zgodnie z SIWZ dział 5, punkt 5.2, podpunkt 3,

b) ważnego Atestu Higienicznego zgodnie z SIWZ dział 5, punkt 5.2, podpunkt 6

c) uzupełnieniu załącznika Nr 9 Wykazu dostaw kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 lat o wartości nie mniejszej niż równowartość 400 000 zł brutto wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawy zostały wykonane należycie zgodnie z SIWZ dział 7, punkt 7.1 podpunkt 2

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił brakujące dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jednakże uzupełniony dokument tj. Atest Higieniczny, jest do dnia 2013.08.11 czyli na dzień złożenia oferty jest nie ważny. W związku z tym Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-04-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-11