Zamówienie Nr 368614 - 2013 z dnia 2013-09-11 - Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji

Tytuł Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji
Numer 368614 - 2013
Data wydania 2013-09-11

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.hajnowka.pl

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji
Numer ogłoszenia: 368614 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa publikacji (plakaty, ulotki, broszury promocyjnej, broszury dotyczącej edukacji ekologicznej, informatora turystycznego, folderu) w wersji papierowej oraz dostarczenie wersji elektronicznej publikacji realizowane w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1.Akcja informacyjna. Plakaty promujące projekt:300 szt. Ulotki informacyjne o projekcie:700 szt. Pakiet 2 Edukacja ekologiczna Broszura dotycząca edukacji ekologicznej:1000 kompletów Pakiet 3A - Promocja regionu Puszczy Białowieskiej -Informator turystyczny - Region Puszczy Białowieskiej 8000 szt. (4000 szt. w języku polskim, 2000 szt. w języku angielskim i 2000 szt. w języku niemieckim) Pakiet 3B - Promocja regionu Puszczy Białowieskiej- Folder Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej: 3000 szt. Pakiet 4. Komunikacja i rozpowszechnienie informacji nt. efektów projektu Broszura promocyjna: 300 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedstawione dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze w przypadkach: 1)Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych, 2)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają realizację zamówienia w pożądanym terminie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka Wydział Promocji i Rozwoju pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka Sekretariat pok. nr 19 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinanoswany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności bioligicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1-Akcja Informacyjna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Plakaty promujące projekt- 300 szt. - plakat A3, - papier kreda połysk135 g/m2, - druk jednostronny 4+0 - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy 2.Ulotki informacyjne o projekcie- 700 szt. - A4 łamane do DL (na 3) - papier kreda połysk 170 g/m2, - druk dwustronny 4+4 - przygotowanie projektu graficznego -korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy Publikacje drukowane finansowane w ramach realizacji projektu powinny na okładce zawierać elementy wariantu podstawowego, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ (opcjonalnie - hasło promocyjne) oraz logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z odwołaniem słownym. Jednocześnie z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże ostateczny projekt materiałów, stanowiący przedmiot zamówienia, w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym: -pliki ze składu w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie elementów w całości lub części do ponownego wydruku (w formacie AI, CDR, EPS), -postać wektorową opracowanych ilustracji i rysunków (jeśli są), -pliki w wersji przygotowanej bezpośrednio do druku, -pliki w formacie PDF odpowiednim do zamieszczenia na stronie internetowej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2-Edukacja ekologiczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Broszura dotycząca edukacji ekologicznej- 1000 kpl. - 10 odrębnych ulotek o formacie A4 składanych do DL, druk dwustronny 4+4, - papier kreda połysk 150-170 g/m2 - komplet składający z się 10 ulotek pakowanych do okładki z folii (otwieranej, z kieszonkami po obu stronach umożliwiających umieszczenie 5 ulotek po lewej stronie i 5 ulotek po stronie prawej okładki, wymiary okładki powinny być dopasowane do wielkości ulotek) z okładką wewnętrzną (gramatura 250 g/ m2, folia matowa, lakier punktowy UV - zdjęcia,druk 4+4) - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy - nadanie nr ISBN przez Wydawcę Publikacje drukowane finansowane w ramach realizacji projektu powinny na okładce zawierać elementy wariantu podstawowego, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ (opcjonalnie - hasło promocyjne) oraz logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z odwołaniem słownym. Ponadto publikacje powinny zawierać pełne dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację projektu (Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz hasło nawiązujące do regionu Puszczy Białowieskiej. Jednocześnie z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże ostateczny projekt materiałów, stanowiący przedmiot zamówienia, w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym: -pliki ze składu w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie elementów w całości lub części do ponownego wydruku (w formacie AI, CDR, EPS), -postać wektorową opracowanych ilustracji i rysunków (jeśli są), -pliki w wersji przygotowanej bezpośrednio do druku, -pliki w formacie PDF odpowiednim do zamieszczenia na stronie internetowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3A -Promocja regionu Puszczy Białowieskiej - Informator turystyczny - Region Puszczy Białowieskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Informator turystyczny - Region Puszczy Białowieskiej -8000 szt. (4000 szt. w języku polskim, 2000 szt. w języku angielskim i 2000 szt. w języku niemieckim): - 38 stron + okładka - format pionowy o wymiarach 29,5 cm x 14,2 cm - grzbiet szyty zeszytowo po długim boku - środek: papier gramatura 170 g/m2, druk dwustronny, pełno kolorowy 4+4 - okładka gramatura 250 g/ m2 folia matowa, lakier punktowy UV - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy - nadanie nr ISBN przez Wydawcę Publikacje drukowane finansowane w ramach realizacji projektu powinny na okładce zawierać elementy wariantu podstawowego, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ (opcjonalnie - hasło promocyjne) oraz logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z odwołaniem słownym. Ponadto publikacje powinny zawierać pełne dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację projektu (Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz hasło nawiązujące do regionu Puszczy Białowieskiej. Jednocześnie z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże ostateczny projekt materiałów, stanowiący przedmiot zamówienia, w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym: -pliki ze składu w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie elementów w całości lub części do ponownego wydruku (w formacie AI, CDR, EPS), -postać wektorową opracowanych ilustracji i rysunków (jeśli są), -pliki w wersji przygotowanej bezpośrednio do druku, -pliki w formacie PDF odpowiednim do zamieszczenia na stronie internetowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 3B. Promocja regionu Puszczy Białowieskiej -Folder -Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Folder -Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej -3000 szt. - 48 stron + okładka - format B5 składany po dłuższym boku - grzbiet na spiralce (kolor zielony) po dłuższym boku - papier gramatura 200 g/m2 - okładka B4 do B5 składana na pół, kreda matowa gramatura 250 g/m2, na okładce wewnętrznej mapa powiatu B4, folia matowa + lakier punktowy UV połysk - druk dwustronny, pełno kolorowy 4+4 - zdjęcia w ilości ok.80 - mapy w ilości ok. 20 drukowane na stronie z tekstem (przybliżona średnia wielość mapki 7cm x 6 cm) - przygotowanie projektu graficznego - korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy - nadanie nr ISBN przez Wydawcę Publikacje drukowane finansowane w ramach realizacji projektu powinny na okładce zawierać elementy wariantu podstawowego, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ (opcjonalnie - hasło promocyjne) oraz logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z odwołaniem słownym. Ponadto publikacje powinny zawierać pełne dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację projektu (Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz hasło nawiązujące do regionu Puszczy Białowieskiej. Jednocześnie z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże ostateczny projekt materiałów, stanowiący przedmiot zamówienia, w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym: -pliki ze składu w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie elementów w całości lub części do ponownego wydruku (w formacie AI, CDR, EPS), -postać wektorową opracowanych ilustracji i rysunków (jeśli są), -pliki w wersji przygotowanej bezpośrednio do druku, -pliki w formacie PDF odpowiednim do zamieszczenia na stronie internetowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 4. Komunikacja i rozpowszechnienie informacji nt. efektów projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Broszura promocyjna-300 szt. - broszura o formacie A5, ilość stron 16 - oprawa miękka zeszytowa, grzbiet szyty po długim boku - papier kreda połysk 200 g/m2 - druk dwustronny 4+4 - przygotowanie projektu graficznego -korekta graficzna, korekta stylistyczna i redakcyjna - skład komputerowy - nadanie nr ISBN przez Wydawcę Publikacje drukowane finansowane w ramach realizacji projektu powinny na okładce zawierać elementy wariantu podstawowego, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ (opcjonalnie - hasło promocyjne) oraz logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z odwołaniem słownym. Ponadto publikacje powinny zawierać pełne dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację projektu (Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz hasło nawiązujące do regionu Puszczy Białowieskiej Jednocześnie z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże ostateczny projekt materiałów, stanowiący przedmiot zamówienia, w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym: -pliki ze składu w formacie umożliwiającym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie elementów w całości lub części do ponownego wydruku (w formacie AI, CDR, EPS), -postać wektorową opracowanych ilustracji i rysunków (jeśli są), -pliki w wersji przygotowanej bezpośrednio do druku, -pliki w formacie PDF odpowiednim do zamieszczenia na stronie internetowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 64.21.60.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-09-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-09-16

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-09-11