Zamówienie Nr DT.3410.2.2012 z dnia 2012-03-12 - Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

Tytuł Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
Numer DT.3410.2.2012
Data wydania 2012-03-12

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.hajnowka.pl

 

Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
Numer ogłoszenia: 75032 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622 B Wólka - Wieżanka na odc. dług. 1030 mb w ilości 618 m ³ , Zadanie 2 . Dostawa kruszywa naturalnego - pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1621 B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dług. 600 mb, w ilości 360 m ³ , Zadanie 3. Dostawa kruszywa naturalnego - pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1617 B Łuszcze - Lady na odc. dług. 580 mb, w ilości 348 m³, Zadanie 4 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna na odc. dług. 1680 mb, w ilości 1008 m³, Zadanie 5 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki - Białki na odc. dług. 1000 mb, w ilości 350 m ³, Zadanie 6 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1645 B Leśna - Olchówka odc. dług. 1529 mb, w ilości 918 m ³, Zadanie 7 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Mińkówka - przejazd kolej. - Suszczy Borek na dług. łącznej 670 mb, w ilości 402 m ³. 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 5. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem - zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zaparafowany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, b) zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 . Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622 B Wólka - Wieżanka na odc. dług. 1030 mb w ilości 618 m ³.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1621 B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dług. 600 mb, w ilości 360 m ³ ..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.05.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1617 B Łuszcze - Lady na odc. dług. 580 mb, w ilości 348 m³,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.05.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna na odc. dług. 1680 mb, w ilości 1008 m³,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki - Białki na odc. dług. 1000 mb, w ilości 350 m ³,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.05.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1645 B Leśna - Olchówka odc. dług. 1529 mb, w ilości 918 m ³..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa kruszywa naturalnego - pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Mińkówka -przejazd kolej. - Suszczy Borek na dług. łącznej 670 mb, w ilości 402 m ³..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 2. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 4. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony . 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem -zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-03-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-03-12