Zamówienie Nr 97654 - 2013 z dnia 2013-03-12 - Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Tytuł Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer 97654 - 2013
Data wydania 2013-03-12


Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 97654 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, fax 85 683-27-51
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych powiatu hajnowskiego wraz z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych załączników do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla niżej wymienionych zadań: Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66. Dane do projektowania: - długość ok. 0,350 km ( zakres opracowania: od miejscowości Czeremcha - do istniejącej nawierzchni bitumicznej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 66). - klasa techniczna drogi - L, - kategoria obciążenia ruchem KR2/KR3 -szer. 6,0 m Zakres przebudowy obejmuje: - opracowanie aktualnych map do celów projektowych - przebudowę drogi - rodzaj projektowanej nawierzchni - beton asfaltowy, - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących zjazdów - o ile zajdzie konieczność, , - odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami geod. działek i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki i danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania - przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne niezbędne do zrealizowania zadania. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowości Hajnówka wraz z przejazdem kolejowym PKP i niezbędną infrastrukturą Dane do projektowania: - łączna długość wynosi- ok. 1,35 km - klasy techniczne drogi (ulic) - G, - kategoria obciążenia ruchem KR2/KR3 Zakres przebudowy obejmuje: CZĘŚĆ I (odrębne opracowanie): Przebudowa przejazdu kolejowego PKP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dojazdami z dróg powiatowych Nr 2329B ul. Poddolnej oraz ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego. CZĘŚĆ II (odrębne opracowanie): Przebudowa drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej od skrzyżowania z ul. Dolną do ww. dojazdu do przejazdu kolejowego PKP. Część I i II obejmuje: - opracowanie aktualnych map do celów projektowych (wraz z terenem PKP), - przebudowę/rozbudowę ulic wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zjazdami. rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę przejazdu PKP, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz, uzgodnień. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi aktualne mapy (wraz z terenem PKP), podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania zakresu prac projektowych i proponowanych rozwiązań oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 3 dniowy termin (3 dni roboczych) na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności złożonego opracowania w wymaganiami SIWZ i umowy. Po dokonaniu sprawdzenia dostarczonej dokumentacji i nie wniesienie uwag przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje niżej wymienione ilości opracowań: 1) projekty budowlane (przebudowa ulic lub drogi, kanalizacji deszczowej lub odwodnienia powierzchniowego, przebudowę lub budowę przepustów , projekty branżowe: - energetyka, telekomunikacja, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanały technologiczne, przepusty drogowe i inne, o ile takowe będą konieczne) - w liczbie 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word) 2) projekty wykonawcze - opracowania jak dla projektów budowlanych - w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word) 3) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (dla wszystkich branż)- w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę lub drogę + wersja elektroniczna na CD, DVD (w formacie Excel , Word), 4) kosztorysy inwestorskie - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD (w formacie Excel, Word), 5) kosztorysy ofertowe - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD (w formacie Excel, Word), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w liczbie 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word). 7) projekty stałej organizacji ruchu - w liczbie 4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word), 8) projekty zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew) wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę , o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word). 9) operat wodno-prawny + ostateczna decyzja pozwolenia wodno-prawnego (o ile takowe będą konieczne) w liczbie 2 egzemplarzy + CD (PDF i Word) 10) raporty o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word). 11) projekty badań geotechnicznych gruntu- w liczbie 2 egzemplarzy, 12) inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach - w liczbie 3 egz,. 13) dokumentacje podziałową nieruchomości o ile takowe będą potrzebne w liczbie 6 egz. 14) Wniosek do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy wykonania robót budowlanych lub o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem ostatecznych dokumentów (załączników) niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia w liczbie 2 egz, 15) Liczba egzemplarzy podana określa ilość poszczególnych opracowań, które Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu. Nie uwzględnia ona egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych zezwoleń i uzgodnień. 3.1 Opis szczegółowych elementów, które należy uwzględnić w kosztach opracowywanych dokumentacji - dla zadania 1, zadania 2. 3.1.1 wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w szczególności: 3.1.2 aktualne podkłady geodezyjne do celów projektowych (wraz z terenem PKP) w skali 1:500 3.1.3 przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie ostatecznej decyzji; 3.1.4 przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie ostatecznej decyzji; 3.1.5. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowy będzie konieczny; 3.1.6 opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia wodno-prawnego, o ile takowy będzie konieczny; 3.1.7 wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji; 3.1.8 wykonanie badań geotechnicznych gruntu; 3.1.9 opracowanie innych, uznanych za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz i uzgodnień, 3.1.10 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektami branżowymi; 3.1.11 uzyskanie decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, o ile takowe będą konieczne; 3.1.12 uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 3.1.13 przygotowanie wniosku i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 3.1.14 w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonawca przedstawi koncepcję podziału nieruchomości, jeżeli takowe będą konieczne. Podział nieruchomości dokona na koszt własny. 3.1.15 w cenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić koszty wykonania dokumentacji kanałów technologicznych o ile takowa będzie konieczny; 3.1.16. wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania 3.2 Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wyszczególnionych w pkt. 3.1 opinii i uzgodnień, wykonaniem badań, pomiarów i opracowań niezbędnych do wykonania kompletnej dokumentacji technicznej muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. 3.3 Przed przystąpieniem do projektowania, Wykonawca w terminie nie później niż 3 miesiące opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającego, jak również uzyska akceptację jednostek opiniujących. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem 3.5 Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia protestu. 3.6 Pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Koszt nadzoru muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. Pobyt na budowie w zależności od potrzeb, na każde wezwanie zamawiającego. 3.7 Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów. 3.8 W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje. 3.9 Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonaną usługę gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanych przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie taka konieczność oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich - max 2 razy. 3.10 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, m.in.: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), - Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U Nr z 2010 roku , Nr 113 poz. 759 z póź, zm), - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 rok w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 462), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072 ze zmianami), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U Nr 220, poz 2181 z póż, zm) - uwzględniać będzie zapisy zamieszczone w przywołanych rozporządzeniach i ustawach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo 3 dni roboczych na dokonanie uzgodnień, sprawdzeń, ocen poprawności i zgodności proponowanych rozwiązań w celu uzyskania akceptacji oraz opracowanej dokumentacji zgodnej z wymaganiami SIWZ i umowy. - na opracowany przedmiot umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. Projektanci wykonujący dokumentacje projektowa muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub równoważny). W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia (lub równoważny) należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2) oraz jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej podobnej co do zakresu i charakteru na kwotę nie niższą niż 20 000 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie wraz z referencjami (załącznik Nr 8)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Zaparafowany projekt umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, b) zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, c)zmiany osób pełniących funkcje projektowe. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych powiatu hajnowskiego wraz z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych załączników do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dane do projektowania: - długość ok. 0,350 km ( zakres opracowania: od miejscowości Czeremcha - do istniejącej nawierzchni bitumicznej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 66). - klasa techniczna drogi - L, - kategoria obciążenia ruchem KR2/KR3 -szer. 6,0 m Zakres przebudowy obejmuje: - opracowanie aktualnych map do celów projektowych - przebudowę drogi - rodzaj projektowanej nawierzchni - beton asfaltowy, - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących zjazdów - o ile zajdzie konieczność, , - odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami geod. działek i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki i danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania - przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne niezbędne do zrealizowania zadania. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowości Hajnówka wraz z przejazdem kolejowym PKP i niezbędną infrastrukturą.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych powiatu hajnowskiego wraz z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych załączników do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dane do projektowania: - łączna długość wynosi- ok. 1,35 km - klasy techniczne drogi (ulic) - G, - kategoria obciążenia ruchem KR2/KR3 Zakres przebudowy obejmuje: CZĘŚĆ I (odrębne opracowanie): Przebudowa przejazdu kolejowego PKP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dojazdami z dróg powiatowych Nr 2329B ul. Poddolnej oraz ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego. CZĘŚĆ II (odrębne opracowanie): Przebudowa drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej od skrzyżowania z ul. Dolną do ww. dojazdu do przejazdu kolejowego PKP. Część I i II obejmuje: - opracowanie aktualnych map do celów projektowych (wraz z terenem PKP), - przebudowę/rozbudowę ulic wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zjazdami. rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę przejazdu PKP, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz, uzgodnień. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi aktualne mapy (wraz z terenem PKP), podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-12