Zamówienie Nr 98292 - 2013 z dnia 2013-03-12 - Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25

Tytuł Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer 98292 - 2013
Data wydania 2013-03-12

 

Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer ogłoszenia: 98292 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego plac budowy na terenie powiatu hajnowskiego, transportem wykonawcy o następujących frakcjach i ilościach : grys granitowy frakcji 2-5 mm - 530 ton grys granitowy frakcji 8-11 mm - 554 ton grys granitowy frakcji 16-25 mm - 861 ton Razem: 1945 tony w tym dostawy: a) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 311 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 281 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 406 ton b) na teren Gminy Narewka : 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 91 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 114 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 189 ton c) na teren Gminy Narew: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 46 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 57 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 96 ton d) na teren Gminy Czyże: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 82 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 102 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 170 ton Wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie. 1) Dostarczone frakcje grysów powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu i posiadać odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z wymaganą normą. 2) Przyczepność emulsji asfaltowej do oferowanego grysu powinna wynosić min.85%. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wyniki laboratoryjne przyczepności kruszyw. 3) Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań kruszyw. 4) Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem. 5) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentami WZ i fakturą Certyfikat zgodności lub Deklarację zgodności z normą PN-EN 13043:2004 na dostarczone kruszywo. 6) Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela ZDP. 7) Wszystkie frakcje w/w kruszywa muszą być pozbawione zapylenia - płukane. 8) Rozliczenie za odebrany towar będzie odbywało się raz w miesiącu po dostarczeniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpływu jej do siedziby ZDP w Hajnówce. 9) Przy każdym fakturowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ważnej deklaracje zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną potwierdzającą, że oferowane dostawy grysu do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10) Dostawy kruszywa będą realizowane najpóźniej w ciągu trzech dni od telefonicznego zgłoszenia na frakcję i odbierane w godz. 7.00 - 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 11) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu kruszywa ze względu na wystąpienie niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych. 12) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego grysu. 13)Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 14) Przedmiot zamówienia obejmuje koszt grysów, ich załadunek, transport i rozładunek w wskazanych miejscowościach na terenie powiatu hajnowskiego na wskazanym przez Zamawiającego placu. 15) Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w/w dostaw do 20% zamówienia podstawowego pod warunkiem posiadania zdolności finansowych po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, 2) danych dotyczących zamawiającego lub wykonawcy, Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-12